SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Ve školním roce 2010/2011 se naše škola zapojila do programu Škola pro udržitelný život.

Naším úkolem bylo zpracovat Vizi a plán udržitelného rozvoje školy a jejího okolí a připravit projekt, který bude svým obsahem řešit některý z problémů města.

Po prostudování Strategického plánu rozvoje města Mladé Boleslavi a po dotazníkovém šetření ve škole jsme se rozhodli pro téma třídění odpadu.

V Mladé Boleslavi je většina odpadu svážena na skládku v místní části Michalovice. Při zachování současných objemů zde ukládaného odpadu dojde k vyčerpání její kapacity již v roce 2012.

 

Ve škole jsme doposud sbírali vybité baterie, nefunkční elektrospotřebiče a bioodpad z cukrářské výroby. Cílem projektu bylo zavést třídění plastu, papíru a skla.

Největší překážkou byla skutečnost, že v blízkosti školy nebyly umístěny kontejnery na tříděný odpad, neboť se jedná se o specifickou historickou lokalitu a nebyl zde vhodný prostor. Naším dalším cílem se tedy stalo vybudování nového sběrného místa.

Projekt naplánovala především třída OP2 a ta se také největší mírou podílela na uskutečnění jednotlivých kroků.

 

Touto cestou bych ráda vyjádřila poděkování pracovníkům Magistrátu města Mladé Boleslavi. MUDr. R. Nwelati vyjádřil našemu projektu podporu, zásluhou Ing. A. Najberkové ze správního odboru a J. Krištofiaka z odboru stavebního a rozvoje města pak bylo zřízeno nové místo pro třídění odpadu nejen pro naše studenty, ale i pro přilehlé subjekty a širokou veřejnost.

 

V tomto školním roce budeme v projektu pokračovat, pomocí vzdělávacích programů je nutné motivovat naše nové studenty.

{gallery}trideniodpadu{/gallery}