SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Historie školy

Domů » Historie školy

Historie školy

Historie školy

Naše škola má bohatou historii. V současné podobě fungujeme již více než 120 let. Budova, ve které se škola nachází, má hluboké historické kořeny. Dnešní budova byla postavena v roce 1902 Monsig. Dr. Františkem Kordačem. Náklady na její vybudování přesáhly jeden milión korun, což byla v tehdejší době vysoká suma. Náklady na výstavbu budovy hradilo kněžstvo litoměřické diecéze a původně se jednalo o biskupský konvikt.

Areál školy má však mnohem bohatší a starší historické prameny. Součástí areálu školy je velký kostel s bývalým klášterem. Jedná se o kostel sv. Bonaventury, který byl podle určitých zdrojů vybudován kolem roku 1345. Tento kostel založil Beneš z Michalovic, který získal v polovině 14.století Mladou Boleslav do svého majetku a povýšil ji na město. Kolem roku 1500 se stala Karmel metropolí, kde sídlil přední biskup.

V 16.století zde vznikla původní českobratrská škola. Tuto školu navštěvovali výhradně chlapci. Mladší chlapci se zde učili číst a psát, z náboženských předmětů se pak věnovali katechetismu a duchovnímu zpěvu. Starší chlapci se zde učili převážně jazyky (němčinu, latinu, řečtinu a hebrejštinu). Po roce 1571 se zde začal vyučovat také český jazyk. Po bitvě na Bílé hoře roku 1620 bylo dědictví českobratrské předáno řádu karmelitánů.

Roku 1785 byl kostel s klášterem odevzdán piaristům, kteří sem roku 1787 přestěhovali piaristické gymnázium z Kosmonos. Významným žákem tohoto gymnázia byl například Alois Vojtěch Šmilovský. Vyučovacím jazykem zde byla původně němčina, od roku 1817 čeština. Piaristické gymnázium zde sídlilo až do roku 1868, kdy přesídlilo do nynějšího působiště.

Roku 1902 zde byl zřízen Diecézní konvikt pro gymnazisty a realisty. Jednalo se o ústav výborný, jak se píše v tehdejší literatuře. Škola si během 6 let své existence vzornou disciplínou a skvělým prospěchem získala vynikající pověst. Ústav byl na tehdejší dobu vybaven moderními prostředky sloužícími k vyučování. Nejlépe o tom svědčí ukázka z knihy ze začátku tohoto století: „Ústav jest opatřen všemi moderními pomůckami vyučovacími, má prostorné učebny, praktické opakovací síně, vanové a sprchové lázně, vzdušné ložnice, atd. Ve velkém reprezentačním sále (pro 1000 osob), shromáždí se každoročně k masopustnímu divadelnímu představení veškerá městská inteligence, jakož i ze vzdálí rodiče chovanců. Neméně je zajímavé zařízení kuchyně, která má nejmodernější vymoženosti sloužící k vaření.“

Za 1. světové války zde bylo pravděpodobně přerušeno studium. Bylo znovu zahájeno roku 1919, kdy zde byla zřízena dvouletá obchodní škola. Jako první ředitel je uváděn císařský a královský profesor vyšší reálky Václav Davídek. Od roku 1936 do roku 1945 je v historických pramenech jistá mezera, nebylo možné získat ze žádného zdroje jakýkoliv údaj z tohoto období.

V roce 1958 získala škola statut Učňovská škola a ředitelem se stal Ladislav Ondřej (účastník OH v Melbourne a Helsinkách ve střelbě). V této době se zde vyučovaly především tříleté učební obory prodavač, zedník, ale i jiná řemesla. Největší kapacita byla tehdy 1200 žáků, asi 20 stálých učitelů a více než 30 externistů. Učili se zde učni pro různé podniky jako byly KARBO Benátky, TIBA Josefův důl atd. Raritou byl obor prodavač motorových vozidel, který byl téměř jediný svého druhu v bývalém Československu, a tak zde studovali žáci např. i ze Slovenska. Roku 1981 se škola stává Středním odborným učilištěm. Převažovaly obory prodavač, pánská krejčová a textilní chemik. To znamenalo značnou převahu dívek ve studijních oborech. Ředitelem Středního odborného učiliště se stal Václav Vydra.

Po revoluci roku 1989 se ze Středního odborného učiliště stává Integrovaná střední škola. Ředitelem se nejprve stává ing. Jiří Krejza a později ing. Jana Kropáčková. Založení Integrované střední školy r. 1993 s sebou přineslo mnohé změny. Byly zde například zřízeny nové obory s maturitou.

V současnosti je ředitelem školy Mgr. Štefan Klíma, který ve škole zavedl dva nové obory (Předškolní a mimoškolní pedagogika a pekař) a který provedl školu velkou transformací. Ze školy se tak stala střední pedagogická škola (SPgŠ). Aktuálně se škole daří udržovat vysoký standard úspěšnosti maturitních a závěrečných zkoušek – 95 až 100 %.

V současnosti je přiměřená kapacita školy kolem 400 – 430 žáků.

Integrovaná střední škola = spojení nebo také symbióza maturitních a učebních oborů. Díky ní se škole daří dosahovat vysoké úspěšnosti.

Škola provozuje dva obchody – jeden přímo v hlavní budově škola a druhý u Kauflandu v centru města – cukrárnu Karmelku. Díky těmto obchodům mají žáci nebývalou možnost vyzkoušet si teoretické poznatky přímo v praxi.

Ke škole patří i vlastní domovy mládeže – jeden v ulici Jaselská a druhý v ulici Boženy Němcové. Dohromady mají kapacitu 72 lůžek. Domovy mládeže jsou pouze dívčí.

Ve škole pracuje kolem 60 zaměstnanců.

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj.

Současnost – leden 2023:

 • Vytvořili jsme v naší škole příjemné, pohodové a bezpečné prostředí, a to nejen pro naše žáky, ale i pro zaměstnance školy
 • Celé roky nás provázejí úspěšná přijímací řízení a s tím související 100 % naplněnost školy dle kapacity budovy
 • Úspěšnost u závěrečných zkoušek je rovna téměř 100%!  
 • S tím souvisí i relativně malá čísla žáků, kteří studium v naší škole nedokončí (cca 10%)
 • A s tím souvisí i naplnění naší vize – vychovat a vyučit žáky úspěšné a odborně zručné
 • Úspěšnost u maturit má naše škola u srovnatelných oborů vyšší než ostatní školy
 • Úspěšnost našich žáků v přijetí na VŠ je také téměř 100%
 • Škola tak dosahuje na vysokou přidanou hodnotu vzdělávání
 • V naší škole mají žáci i zaměstnanci nadstandardní materiálně-technické vybavení pro vzdělávání
 • Systém našeho odborného výcviku je opravdu výrazně nadstandardní. Dokážeme žáky naučit výrazně více dovedností, než je běžné a žáci to prokazují i v řadě soutěží
 • Výuka u maturitních oborů PG a IS je vysoce odborná a žáci následně své dovednosti prokazují při řadě akcí či například v době praxí
 • Celý sbor se neustále vzdělává a pohodově spolupracuje
 • Máme propracovaný systém práce s žáky nadanými i s žáky s poruchami a super poradenské pracoviště výchovného poradce
 • Funguje nám prevence patologických jevů, včetně boje proti kouření
 • Víme i o svých nedostatcích, nezakrýváme je a řešíme je. Jsme rádi za četné diskuse, za to, že si rozumně umíme oponovat a že dokážeme hledat smysluplná řešení
 • Významně jsme v posledních letech zdokonalili náš informační systém a naše počítačové dovednosti
 • Dokázali jsme se ještě více semknout a spolupracovat v krizových obdobích
 • Pořádáme velké množství akcí, vedeme žáky a oni organizují, vystupují… To je velká přidaná hodnota naší školy, neboť to jsou okamžiky, kdy se žáci naučí dovednosti a získají zkušenosti, které by jinak nikdy nemohli získat
 • Díky dvěma domovům mládeže můžeme přijímat zájemce v podstatě z celé republiky (připomínám, že bydlišti našich žáků jsou třeba Ostrava, Brno, Broumov, Děčín…)
 • Systém odborných výcviků a praxí máme propracovaný až po výborný školní obchod a po školní bistro – to jsou opět vymoženosti, které málokde najdete
 • Podařilo se nám provést velkou transformaci školy a díky tomu máme dnešní školu postavenou na třech pilířích – PG, IS, učební obory – ty se navzájem doplňují, a to vede k úspěšnému rozvoji všech tří pilířů (to je za nás parádní symbióza)
 • Sbor zaměstnanců je stabilizovaný, tvůrčí a spolehlivý