SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Domovy mládeže ‣

Domů » Domovy mládeže

Domovy mládeže

Domovy mládeže SPgŠ a SOŠS Mladá Boleslav

Naše škola vlastní dva domovy mládeže.  Budovu v Jaselské ulici (250 metrů od budovy školy) jsme doplnili budovou v ulici B. Němcové (750 metrů od budovy školy).

DM Mladé Boleslavi při SPgŠ a SOŠS MB:

Ing. Zuzana Povšíková – zástupce ŘŠ a ředitelka DM MB

DM Jaselská

Mgr. Andrea Reslová – vychovatelka

Bc. Zuzana Sobotková – vychovatelka

Eva Hroudová – vychovatelka

DM Boženy Němcové

Bc. Kateřina Zítková –  vychovatelka

Veronika Dvořáková – vychovatelka

Lucie Brejtrová – vychovatelka

Budova v Jaselské ulici je po kompletní rekonstrukci sociálních zařízení a kuchyňky. Na pokojích jsou nové válendy a nové peřiny a polštáře. K dispozici jsou notebooky a celý dům je pokryt optickým připojením na internet a wi-fi je ve všech prostorech domu. Žáci mohou využívat klubovnu a veškeré sportovní a hudební vybavení naší školy – jsou jim k dispozici hudebny, tělocvična, taneční sál a posilovna. Domov mládeže je určen žákyním oboru „Pedagogika“. Kapacita tohoto domu je 36 dívek, připravujeme ještě dva pokoje.

Budovu v ulici B. Němcové jsme zajistili v roce 2020. O prázdninách roku 2020 jsme koupili na všechny pokoje nové válendy, peřiny a polštáře, povlečení, vybavení koupelen a sociálních zařízení. Zmodernizovali jsme všechna patra. Domov mládeže je určen pro žáky (dívky) všech ostatních oborů. Celý domov mládeže je pokryt wi-fi. Kapacita tohoto domu je 49 dívek. Letos jsme kompletně vymalovali všechny prostory, na řadě pokojů jsme položili nové podlahové krytiny. Do obývacích pokojů jsme pořídili nové televize. 

Informace pro nástup do domova mládeže

1. Přijetí do DM není nárokové, přihláška platí jeden školní rok. O přijetí do DM rozhoduje ředitel školy.

2. Každou nepřítomnost žáka v DM je nutno včas omluvit, minimálně den předem. Žák, který je nemocný, musí odjet domů. DM nemůže zajistit delší zdravotní péči.

3. Mimořádné odjezdy z DM musejí být schváleny písemně rodiči (tiskopis k uvolnění žáka) a předem evidovány vychovatelkou. Rovněž pokud žák cestuje jinam než domů, je nutný souhlas rodičů. Žáci odjíždějí domů v pátek. Návrat do DM je v neděli večer od 18:00 hod. do 21.:00 hod.

4. Navštíví-li rodiče žáka v DM, předpokládáme, že pohovoří s jeho vychovatelkou. Stejně tak očekáváme v DM Vaši návštěvu v době, kdy se ve škole konají třídní schůzky. Styk s rodiči a spolupráci s nimi považujeme za předpoklad jednotného výchovného působení.

5. K dojíždění do DM nedoporučujeme používat vlastních motorových vozidel, a to z bezpečnostních důvodů. Garážování v areálu školy či domova mládeže není možné. Pokud žák má vlastní vozidlo, má absolutní zákaz vozit ostatní nezletilé žáky DM.

6. Cenné předměty a větší obnosy peněz žákům nedávejte. Pokud se tak stane, je nutné, aby si je žáci uložili u vychovatelek, ihned po příjezdu do DM. Pokud tak žáci neučiní, DM za ztracené věci neručí. Mobilní telefony je nutné mít stále u sebe, nenechávat je volně ležet. Po 22:00 hodině musí být vypnuty, aby nerušily noční klid. Kontrolujte, jakým způsobem utrácejí Vaše děti kapesné.

7. Strava je pro všechny ubytované žáky zajištěna v jídelně SPŠ, 4 x denně (snídaně, svačina, oběd a večeře, včetně pitného režimu). Pokud je žák nepřítomen, je nutné stravu předem odhlásit ve školní jídelně SPŠ. Pozdě odhlášená strava bude účtovaná. Stravné a poplatek za ubytování se hradí zálohově předem před začátkem měsíce. – převodem na účet školy. (viz. informace o platbách). Pokud chce žák úplně stravování ukončit- je bezpodmínečně nutné dojít osobně za vedoucí školní jídelny a tam platby zrušit.

8. Cena za ubytování činí 1600,- Kč. Žáci/studenti, kteří nejsou žáky/studenty naší školy, jsou poučeni o nutnosti tolerance provozní doby DM v rámci potřeb naší školy.

9. Ubytovaní žáci si v pokojích denně uklízejí své osobní věci, 1x týdně provádějí tzv. generální úklid skříní. Dbají v pokoji  i ostatních prostorách DM na vkusnou úpravu a čistotu – vyluxují si pokoj, otřou prach a uklidí odpadky. Při použití wc, umyvadla či sprchy každý ubytovaný po sobě zmíněné předměty opláchne. Úklid podlah (vytírání) a ostatních prostor, vynášení odpadků apod. v DM provádí uklízečka.

10. Upozorněte své děti, že je nutné šetřit veškeré zařízení DM. Úmyslně způsobené poškození majetku DM musejí žáci, resp. jejich rodiče v plné míře hradit! (viz. školní řád). Při nástupu si žáci převezmou inventář pokoje (postel, lůžkoviny, skříň, noční stolek, apod.) a podpisem potvrdí jeho stav.

11. Z hygienického hlediska přísně dbáme na přezouvání. Zajistěte si proto vhodnou domácí obuv – pantofle (nevhodná je sportovní obuv). Pro pobyt v DM je potřeba: pyžamo, domácí a sportovní oblečení, osobní věci (spodní prádlo apod.), hygienické potřeby (mýdlo, šampon, ručník, zubní pasta apod.), léky, pokud jsou pravidelně užívány, musí být vypsány v přihlášce do DM.

12. Pro potřebu předepsané dokumentace DM je nutné při nástupu předložit: přihlášku k ubytování, fotografii 4×3,5 cm a prohlášení rodičů o seznámení s vnitřním řádem DM a školním řádem.

13. Kulmy, fény, nabíjecí zdroje PC apod. lze v DM používat jen po dohodě s vychovatelkou. (nutný je doklad o provedené revizi elektrického spotřebiče, nestačí potvrzení o zakoupení).

14. V případě náznaku šikany Vašeho syna-dcery z řad ubytovaných žáků Vás prosím o okamžité sdělení (při zachování důvěrnosti takového sdělení), aby bylo možné dalšímu pokračování zabránit.

15. Po nástupu do DM budou všichni ubytovaní seznámeni s vnitřním a provozním řádem i režimem dne v DM. Žáci/studenti jsou povinni jej dodržovat. V DM je přísně zakázáno kouření, zacházení s otevřeným ohněm, přechovávání zbraní, výbušnin a chemikálií, zasahování do elektroinstalace, lepení a přitloukání plakátů na stěny pokojů a nábytku. Ukončen pobyt v DM bude každému, kdo by přechovával a užíval alkoholické nápoje, omamné látky, nebo by do DM pod jejich vlivem přišel, či zacházel s otevřeným ohněm v prostorách DM.

16. Žák/student je povinen mít zakoupený čip, sloužící ke vstupu do školy i do DM a je v něm také evidováno stravné.

***

Věřím, že budou tyto pokyny respektovány a že vzájemnou spoluprací mezi rodiči a vychovatelkami se nám podaří vytvořit pro žáky příjemné prostředí, kde Vás dokážeme v co největší míře účinně zastupovat při výchově Vašich dětí.

1. PŘIHLÁŠKA

V DM, nebo ve škole, nebo na těchto stránkách /horní menu „Pro studenty“ — „školní dokumenty“/ získáte přihlášku k ubytování.

Tiskopis vyplníte, podepíšete (uchazeč o ubytování i zákonný zástupce, pokud je žák nezletilý) a odevzdáte (pošlete) do DM. 

Adresa:   SPgŠ a SOŠ Mladá Boleslav, Na Karmeli 206,  293 01 Mladá Boleslav, e- mail:  

Telefonicky, e-mailem, nebo osobně se ujistěte, že je Vaše žádost o ubytování zaevidovaná a zda jste zařazeni do seznamu ubytovaných. Tel. 326 321 649, e-mail: 

V případě přijetí a zaplacení poplatku na první měsíc je Vaše místo v DM zajištěné.

2.  ÚHRADA UBYTOVÁNÍ

Ubytování se platí na celý měsíc napřed. Částka je 1600,- Kč měsíčně. Žáci/studenti, kteří nejsou žáky/studenty naší školy, jsou poučeni o nutnosti tolerovat provozní dobu DM v rámci potřeb naší školy.

Ubytovné musí být zaplaceno vždy předem na následující měsíc, tzn., že žák/student nemůže být ubytován v novém měsíci, pokud neproběhla koncem předchozího měsíce platba. Cena je neměnná v případě malých prázdnin, nemoci kratší než 25 dní, praxí, nebo nevyužití lůžka z jiných osobních důvodů a bez projednání předem s ved. vychovatelkou a schválení ředitelem školy. Ubytovné lze snížit rozhodnutím ředitele školy pouze v případě, že ubytovaný z důvodu školní praxe využil DM méně než 5 dní.

Platba se provádí na číslo účtu: 107-6235560237, číslo banky 0100, variabilní symbol je přidělen před ubytováním.

Vždy musí být ve zprávě pro příjemce uvedeno:

a)  jméno platícího žáka/studenta   

b)  DM       

c) měsíc na který se vztahuje platba                        (vzor:    Jana Nováková, DM, září)

3.  ÚHRADA STRAVNÉHO  

Zákonní zástupci, nebo žák/student- pokud je plnoletý, navštíví školní jídelnu SPŠ a domluví si pravidelný způsob úhrady stravy. tel. č. na SPŠ (sekretariát)   326 201 135, 732 654 963 vedoucí školní jídelny: p. Ratajská

Platba se provádí na číslo účtu: 19-5780460237/0100

4.  SEZNÁMENÍ ZÁKONNÝCH ZÁSTUPCŮ ŽÁKA S PROVOZNÍM A VNITŘNÍM ŘÁDEM DM

 Rodiče, nebo jiní zákonní zástupci žáka, jsou povinni se seznámit s vnitřním a provozním řádem DM.

Tyto řády jsou k nahlédnutí na těchto stránkách a dále na nástěnce přímo v DM. Svým podpisem, (viz. tiskopisy k vytištění) potvrdí seznámení se s řády.

5.   NÁSTUP DO DOMOVA MLÁDEŽE   

(je nutné mít sebou)

Zaplacené ubytování a stravu (ofocený ústřižek složenky, nebo jiné potvrzení o platbě),vyplněnou přihlášku,

fotografii (rozměr jako na OP), podepsané seznámení zákonných zástupců s provozním a vnitřním řádem domova mládeže, osobní věci, 100,- Kč na zakoupení čipu ke vstupu do DM. V případě vlastních elektrospotřebičů, doklad o provedené revizi elektrického spotřebiče, nestačí potvrzení o zakoupení!

6.  VYBAVENÍ ŽÁKA k ubytování v DM

Hygienické potřeby, ručník, pyžamo, přezůvky, domácí oblečení, oblečení a obuv na sport, plavky, oblečení a obuv na vycházky, oblečení a obuv (i přezůvky) do školy, nebo na praxi, oblečení a obuv na kulturu, potřeby ke studiu, nebo na praxi, sportovní menší tašku. Pokud žák užívá léky, je třeba o tom informovat vychovatelku. Kapesné, dle uvážení.

7.  VYBAVENÍ  DM

DM je vybaven standardním nábytkem. Jsou zde převážně čtyřlůžkové pokoje. Sprchy a toalety jsou společné (vše odpovídá předepsaným normám). Součástí DM je také: čajová kuchyňka, klubovna s TV a PC, sportovní herna a hudební klubovna. (viz. foto) V celém DM je pro žáky DM zdarma wi-fi pokrytí.

8.  MOŽNOSTI VOLNOČASOVÝCH AKTIVIT mimo DM.

Proti DM je klidová zóna (park). V budově školy je ubytovaným žákům DM zdarma k dispozici posilovna, tělocvična na míčové hry a taneční, zrcadlový sál. Hudebně nadaní žáci mají odpoledne k dispozici učebnu hudební výchovy, kde si mohou hrát na hudební nástroje.

V okruhu 1 km je: knihovna, divadlo, zimní stadion, krytý plavecký bazén, letní malé koupaliště, atletický stadion s in-linovou dráhou, lesopark Štěpánka, přírodní areál u řeky Jizery s hřištěm na plážový volejbal, sportovní hala, zřícenina hradu Michalovice, možnost návštěv tanečních, autoškoly, muzeí, nákupních center apod.

Fotografie z Domova mládeže v Jaselské ulici.

HTML galerie Zonerama
HTML galerie 1

Schéma jednoho ze 4 pater Domova mládeže v ulici Boženy Němcové: