1      Identifikační údaje

1.1    Předkladatel

NÁZEV ŠKOLY: Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
ADRESA ŠKOLY: Na Karmeli 206, Mladá Boleslav, 29301
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Štefan Klíma
KONTAKT: 326 321 649 info@issmb.cz
IČ: 00473944
IZO:
RED-IZO: 600170179
KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:

 

1.2    Zřizovatel

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Středočeský kraj
ADRESA ZŘIZOVATELE: Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11  150 21 Praha 5
KONTAKTY:

ústředna: 257 280 111 
fax: 257 280 203

e-mail: info@kr-s.cz

 

1.3    Název ŠVP

NÁZEV ŠVP: Informační služby
MOTIVAČNÍ NÁZEV: Informační služby
KÓD A NÁZEV OBORU: 72 - 41 - M/01 Informační služby
ZAMĚŘENÍ: humanitní
STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ: střední vzdělání s maturitní zkouškou
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ:

 

1.4    Platnost dokumentu

PLATNOST OD: 01.09.2022
VERZE ŠVP: 3
ČÍSLO JEDNACÍ:
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 01.01.1900
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 01.01.1900

 

2      Profil absolventa

NÁZEV ŠKOLY: Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
ADRESA ŠKOLY: Na Karmeli 206, Mladá Boleslav, 29301
ZŘIZOVATEL: Středočeský kraj
NÁZEV ŠVP: Informační služby
KÓD A NÁZEV OBORU: 72 - 41 - M/01 Informační služby
PLATNOST OD: 01.09.2022
STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ: střední vzdělání s maturitní zkouškou
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ:

Po ukončení studia a úspěšném vykonání maturitní zkoušky je absolvent schopný uplatnit své odborné vzdělání
v oblasti informačních činností a služeb.
Z hlediska všeobecně vzdělávací složky a klíčových dovedností absolvent :
- má spolehlivou znalost českého jazyka
- umí se kultivovaně a jazykově správně vyjadřovat ústně i písemně
- umí řešit rozmanité komunikační společenské i pracovní situace
- zná vývoj domácí i světové literatury
- má přehled o různých oblastech umění
- orientuje se v textu
- je schopen porozumět cizojazyčnému odbornému textu
- umí používat cizí jazyky
- orientuje se v systému přírodních i společenských věd
- je schopen estetického vnímání skutečnosti
- projevuje aktivní postoj k vlastnímu tělesnému rozvoji
Z hlediska odborné složky a klíčových dovedností absolvent :
- má potřebné vědomosti z teorie knihovnictví a informatiky
- umí získávat, zpracovávat, ukládat , chránit a využívat informační fondy
- umí pracovat se základními právními normami a standardy oboru
- má přehled o etapách vývoje informačních institucí ve společnosti
- zná počítačové zpracování dat
- umí vyhledávat a zpracovávat informace ve veřejných datových sítích
- zvládl desetiprstovou metodu psaní
- je schopen organizovat práci na pracovišti a pracovat v týmu
- osvojil si základy ekonomického myšlení, orientuje se v tržní ekonomice
- má zájem zdokonalovat svoji odbornost
- umí přijmout odpovědnost za vlastní práci i za práci ostatních
V zaměření - knihovnictví - absolvent :
- má odpovídající vědomosti z psychologie čtenáře
- má vědomosti o práci s krásnou a naučnou literaturou
- má všeobecný přehled dějin umění
- umí pracovat s našimi a zahraničními aut. knih. inf. systémy

 

2.1    Popis uplatnění absolventa v praxi

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent je připraven pro budoucí uplatnění ve funkcích středních odborných pracovníků všech typů a druhů
knihoven, informačních středisek, archivů a dalších institucí, v kultuře a oblasti informačního průmyslu, kde se
předpokládá práce s informacemi, znalost cizích jazyků a středoškolské odborné vzdělání.

 

2.2    Kompetence absolventa

Klíčové kompetence

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odborné kompetence

• Pracovat s informačním systémem

- chránili, udržovali, uchovávali a využívali informační systém
- prováděli analýzu a syntézu informací
- zpracovávali, třídili a zpětně vyhledávali informace
- sledovali trendy informačních a komunikačních technologií
• Zajišťovat knihovnické služby

- uplatňovali právní předpisy a technické normy v praxi

- organizovali průzkum informačních potřeb uživatelů, vyhodnocovali jeho výsledky a vyvodili opatření a závěry
- budovali katalogy

- propagovali činnost knihovny na veřejnosti
- ovládali technické pojmy a popis knihy
- zajišťovali rešeršní, informační, bibliografické, referenční a výpůjční služby
- ovládali typografické minimum
- orientuje se na knižním trhu
- využívali právní řád
- využívali informační zdroje
- pracovali s primárními, sekundárními a terciárními informačními prameny a zdroji informací


• Zajišťovat chod archivu
- inventarizovali archivní fond
- samostatně zajišťovali chod archivu
- zpracovávali nové přírůstky do archivu


• Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
- dodržovat předpisy BOZP a požární ochrany


• Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
- chovat se konkurenceschopně


• Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
- chovat se ekonomicky
 

 

2.3    Způsob ukončení vzdělávání

Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy, zákonem č.561/2004 Sb. ve
znění pozdějších předpisů. Dokladem o dosažení stupně vzdělání je maturitní vysvědčení.
Hodnocení provádí maturitní komise , která má stálé a další členy. Stálými členy jsou předseda, místopředseda a třídní učitel. Dalšími členy
komise jsou učitelé všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů a přísedící.
Maturitní zkoušky se konají v jarním a podzimním zkušebním období. V jarním - od 1. 4. do 10. 6. a v podzimním od 1. 9. do 31. 10.
Maturitní zkouška se skládá z : - písemné praktické maturitní zkoušky
- profilové a ústní společné části maturitní zkoušky
- didaktických testů a písemných prací
Písemná praktická maturitní zkouška - pro tuto zkoušku jsou vybrány odborné předměty , žáci si vylosují 1 ze 3 témat. Na vypracování mají max. 330 minut a žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek - 390 minut. Hodnocení zkoušky
oznámí předseda zkušební maturitní komise v den konání profilové a ústní společné části maturitních zkoušek.
Profilová a ústní společná část maturitních zkoušek - pro profilovou část mají žáci dány předměty povinné - blok otázek z předmětů naučná
literatura, nauka o knize , knihovní fond a práce se čtenářem a volitelné, z nichž si vyberou 1 předmět - právo, informační technologie,
občanská nauka, matematika , cizí jazyk , ekonomika, dějepis. Tato zkouška trvá 15 minut a příprava také 15 minut. Ústní společnou část
vykonají z českého jazyka , cizího jazyka nebo matematiky. Zkouška trvá 15 minut, příprava je 20 minut.
Didaktické testy a písemné práce - didaktické testy trvají od 60 minut do 105 minut, záleží na úrovni obtížnosti.Písemné práce
trvají od 60 do 90 minut( podle obtížnosti). Testy se týkají českého jazyka, cizího jazyka a matematiky ( podle volby).
Pokud žák u maturitní zkoušky neuspěje, má možnost do 5 let opakovat každou část 2x. K maturitní zkoušce se musí přihlásit.

 

3      Charakteristika vzdělávacího programu

NÁZEV ŠKOLY: Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
ADRESA ŠKOLY: Na Karmeli 206, Mladá Boleslav, 29301
ZŘIZOVATEL: Středočeský kraj
NÁZEV ŠVP: Informační služby
KÓD A NÁZEV OBORU: 72 - 41 - M/01 Informační služby
PLATNOST OD: 01.09.2022
STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ: střední vzdělání s maturitní zkouškou
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ:

 

3.1    Organizace výuky

Organizace výuky
Forma realizace praktického vyučování
Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy

 

3.2    Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

 • být schopen reálně si stanovovat potřeby a cíle dalšího vzdělávání
 • být schopen efektivně se učit

Kompetence k řešení problémů

 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)
 • umět řešit jednoduché pracovní i mimopracovní problémy

Komunikativní kompetence

 • být schopen ústního a písemného vyjadřování v osobním a pracovním styku

Personální a sociální kompetence

 • být připraven stanovovat přiměřené cíle osobního rozvoje
 • přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů
 • pečovat o své zdraví

Občanské kompetence a kulturní povědomí

 • podporovat hodnoty národní, evropské a světové kultury
 • jednat v souladu s trvale udržitelným rozvojem
 • uznávat hodnoty a postoje podstatné pro život

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

 • být schopen adaptovat se na podmínky a požadavky trhu práce
 • znát obecná práva a povinnosti zaměstnavatelů a pracovníků
 • mít odpovědný postoj k vlastní profesní budoucnosti a tedy i vzdělávání; uvědomovat si význam celoživotního učení a být připraveni přizpůsobovat se měnícím se pracovním podmínkám

Matematické kompetence

 • využívat matematických poznatků v praktickém životě

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

 • využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi
 • být schopen pracovat s osobním počítačem

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

 • byli vybaveni vědomostmi o zásadách poskytování první pomoci při náhlém onemocnění nebo úrazu a dokázali první pomoc sami poskytnout
 • chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své, svěřených dětí a spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. rodičů a jiných návštěvníků)
 • znali a dodržovali základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence

 

3.3    Začlenění průřezových témat

Průřezové téma/Tematický okruh

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Občan v demokratické společnosti

CJ1 , CJL1 , CJL2 , DEJ , DEK , EKO , CHE , MVS , MMC , OBN , PRX1 , PSY , SJ , RJ

CJ1 , CJL1 , CJL2 , DEJ , DEK , EKO , MVS , MMC , OBN , PRX1 , PSY , ZEM , SJ

CJ1 , CJL1 , CJL2 , DEJ , DEK , EKO , INS , KVC1 , MVS , MMC , OBN , SPS , PX2CR, CR , SJ

CJ1 , CJL1 , CJL2 , DEK , INS , KVC1 , MVS , MMC , OBN , SPS , PX3CR, CR , SJ

Člověk a životní prostředí

CJL1 , CJL2 , EKO , FYZ , CHE , MAT , MVS , MMC , PRX1 , PSY , TEV , NJ , RJ

BIE , CJL1 , CJL2 , DEJ , EKO , MAT , MVS , MMC , OBN , PRX1 , PSY , ZEM , NJ

CJL1 , CJL2 , EKO , INS , MAT , MVS , MMC , OBN , NJ , PX2CR, CR , RJ

CJL1 , CJL2 , INS , MAT , MVS , MMC , NJ , PX3CR, CR , RJ

Člověk a svět práce

Individuální příprava na pracovní trh

CJ1 , CJL1 , CJL2 , DEK , EKO , MVS , MMC , PRX1 , RJ

CJ1 , CJL1 , CJL2 , DEK , EKO , MVS , MMC , PEK , ZEM , RJ

CJ1 , CJL1 , CJL2 , DEK , EKO , INS , KVC1 , MVS , MMC , PEK , PX2CR, CR , RJ

CJ1 , CJL1 , CJL2 , DEK , INS , KVC1 , MVS , MMC , PX3CR, CR

Svět vzdělávání

CJ1 , CJL1 , CJL2 , DEJ , DEK , EKO , MVS , MMC , OBN , PEK , PRX1 , PSY , NJ , SJ , RJ

CJ1 , CJL1 , CJL2 , DEJ , DEK , EKO , MVS , MMC , OBN , PEK , PSY , ZEM , NJ , SJ , RJ

CJ1 , CJL1 , CJL2 , DEJ , DEK , EKO , INS , KVC1 , MVS , MMC , OBN , PEK , SPS , NJ , PX2CR, CR , SJ , RJ

CJ1 , CJL1 , CJL2 , DEK , INS , KVC1 , MVS , MMC , OBN , SPS , NJ , PX3CR, CR , SJ , RJ

Svět práce

CJ1 , CJL1 , CJL2 , EKO , FYZ , MAT , MVS , MMC , PRX1 , NJ , SJ

CJ1 , CJL1 , CJL2 , EKO , MAT , MVS , MMC , OBN , PEK , PSY , ZEM , NJ , SJ

CJL1 , CJL2 , EKO , INS , MAT , MVS , MMC , OBN , PEK , NJ , PX2CR, CR , SJ

CJL1 , CJL2 , INS , MAT , MVS , MMC , NJ , PX3CR, CR , SJ , RJ

Podpora státu ve sféře zaměstnanosti

CJL1 , CJL2 , EKO , MVS , MMC , PRX1

CJL1 , CJL2 , EKO , MVS , MMC , OBN , ZEM

CJL1 , CJL2 , EKO , INS , MVS , MMC , PEK , PX2CR, CR

CJL1 , CJL2 , INS , MVS , MMC , PX3CR, CR

Informační a komunikační technologie

CJ1 , CJL1 , CJL2 , EKO , CHE , INT , MAT , MVS , MMC , PEK , PRX1 , PSY , SJ

CJ1 , CJL1 , CJL2 , EKO , INT , MAT , MVS , MMC , PEK , PRX1 , PSY , ZEM , SJ

CJ1 , CJL1 , CJL2 , EKO , INS , INT , KVC1 , MAT , MVS , MMC , PEK , MED , PX2CR, CR , PX2MD, SJ

CJ1 , CJL1 , CJL2 , INS , INT , KVC1 , MAT , MVS , MMC , MED , PX3CR, CR , PX3MD, SJ

   

3.3.1.1        Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka

Název předmětu

BIE

Biologie a ekologie

CHE

Chemie

CJ1

Cizí jazyk 1

CJL1

Český jazyk a literatura 1

CJL2

Český jazyk a literatura 2

CR

Cestovní ruch

DEJ

Dějepis

DEK

Dějiny kultury

EKO

Ekonomika

FYZ

Fyzika

INS

Informační služby

INT

Informační technologie

KVC1

Konverzace v cizím jazyce 1

MAT

Matematika

MED

Mediální tvorba

MMC

Multimediální centra

MVS

Mediální a veřejné služby

NJ

Německý jazyk

OBN

Občanská nauka

PEK

Písemná a elektronická komunikace

PRX1

Praxe 1

PSY

Psychologie

PX2CR

Praxe 2 CR

PX2MD

Praxe 2 MED

PX3CR

Praxe 3 CR

PX3MD

Praxe 3 MED

RJ

Ruský jazyk

SJ

Španělský jazyk

SPS

Společenskovědní seminář

TEV

Tělesná výchova

ZEM

Zeměpis

 

3.4    Přípravné kurzy nabízené školou

Přípravné kurzy nabízené školou:přípravné jazykové certifikace, přípravný kurz autoškoly

 

3.5    Způsob a kritéria hodnocení žáků

Kritéria hodnocení
Způsoby hodnoceníKlasifikací

 

3.6    Organizace přijímacího řízení

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání
Forma přijímacího řízení

Obsah přijímacího řízení
Kritéria přijetí žáka

 

3.7    Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory:

Plán pedagogické podpory (PLPP) sestavuje výchovný poradce ve spolupráci s třídním učitelem, s učiteli vyučovaných předmětů. Má písemnou podobu. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími s cílem stanovení např. metod práce s žákem, organizace výuky, hodnocení žáka, pomůcky, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy PLPP a organizuje společné schůzky s pedagogy, vedením školy i žákem samotným (v případě nutnosti i s rodiči žáka).

S PLPP je seznámen žák, zákonný zástupce žáka a všichni vyučující. Obsahuje popis obtíží žáka, stanovení cílů podpory a způsobů vyhodnocování naplňování plánu. U PLPP škola vyhodnocuje naplňování cílů jednou za školní pololetí od zahájení poskytování PLPP.


Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu:

Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka sestavuje třídní učitel nebo učitele konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. IVP má písemnou podobu a je zpracován v souladu s příslušnými legislativními ustanoveními. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy IVP a koordinuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP).

IVP obsahuje informace o úpravách obsahu vzdělávání žáka, časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka, případné úpravy výstupů ze vzdělávání žáka.

Školské poradenské zařízení vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené. Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.

 

3.8    Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory:

Za nadaného žáka se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech schopností či dovedností. Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb nadaného žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou.

Na základě doporučení ŠPZ mohou být žákovi přiznána podpůrná opatření příslušného stupně stanovená přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Jedná se zejména o obohacování učiva nad rámec školního vzdělávacího programu, doporučení příslušných odborných knih, časopisů, programů s cílem učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace, stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma vzdělávání nabízí. Nadané žáky je vhodné zapojit do různých projektů, soutěží, umožnit jim účast na studijních zahraničních pobytech, odborných stážích a exkurzích. V případě mimořádného nadání žáka může škola na základě doporučení ŠPZ povolit vzdělávání podle IVP nebo žáka přeřadit na základě zkoušek do vyššího ročníku.

PLPP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, a s výchovným poradcem.


Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu:

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném znění. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období, než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn.

 

3.9    Způsob ukončení vzdělávání a potvrzení dosaženého vzdělání

Vzdělávání je ukončeno maturitní  zkouškou. Obsah a organizace maturitní zkoušky se řídí platnými předpisy, zákonem č.561/2004 Sb. ve znění pozdějších předpisů.  Dokladem o dosažení stupně vzdělání je maturitní vysvědčení.


 

4      Učební plán

4.1    Týdenní dotace - přehled

Vzdělávací oblast/Obsahový okruh

Předmět

Studium

Týdenní dotace
(celkem +
disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné předměty

Jazykové vzdělávání a komunikace

Cizí jazyk 1

3

3

3

3

12

Český jazyk a literatura 1

2

2

0+1

1+2

5+3

Cizí jazyk 2

 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk
 • Ruský jazyk

2

2

0+2

0+2

4+4

Společenskovědní vzdělávání

Dějepis

0+2

1

0+1

 

1+3

Občanská nauka

1

1

1

1

4

Právo

 

 

0+1

0+1

0+2

Společenskovědní seminář

 

 

0+1

0+2

0+3

Přírodovědné vzdělávání

Biologie a ekologie

 

2

 

 

2

Fyzika

1

 

 

 

1

Chemie

1

 

 

 

1

Matematické vzdělávání

Matematika

3

2+1

3

2+1

10+2

Estetické vzdělávání

Český jazyk a literatura 2

1

1

2

1

5

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

8

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Informační technologie

2

2

1+1

1+1

6+2

Ekonomické vzdělávání

Ekonomika

2

1+1

0+2

 

3+3

Odborné vzdělávání

Informační služby

 

 

1

1

2

Konverzace v cizím jazyce 1

 

 

0+1

1+1

1+2

Multimediální centra

1

1

1

1+1

4+1

Písemná a elektronická komunikace

1

1

1

 

3

Praxe 1

5

5

 

 

10

Psychologie

1

1

 

 

2

Praxe 3

 • Praxe 3 CR
 • Praxe 3 MED

 

 

 

2

2

Odborné vzdělávání - profilující okruhy

Dějiny kultury

1

1

1

1

4

Mediální a veřejné služby

1

1

1

1

4

Ostatní předměty

Ostatní předměty

Zeměpis

 

0+2

 

 

0+2

Volitelné předměty

Volitelné předměty

Praxe 2

 • Praxe 2 CR
 • Praxe 2 MED

 

 

2+0

 

2

Specializace

 • Mediální tvorba
 • Cestovní ruch

 

 

0+3

0+3

0+6

Celkem hodin

32

33

32

32

96+33

 

4.1.1      Poznámky k učebnímu plánu

4.2    Celkové dotace - přehled

Vzdělávací oblast/Obsahový okruh

Předmět

Studium

Celkové dotace
(celkem +
disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Povinné předměty

Jazykové vzdělávání a komunikace

Cizí jazyk 1

102

102

102

81

387

Český jazyk a literatura 1

68

68

0+34

27+54

163+88

Cizí jazyk 2

 • Německý jazyk
 • Španělský jazyk
 • Ruský jazyk

68

68

0+68

0+54

136+122

Společenskovědní vzdělávání

Dějepis

0+68

34

0+34

 

34+102

Občanská nauka

34

34

34

27

129

Právo

 

 

0+34

0+27

0+61

Společenskovědní seminář

 

 

0+34

0+54

0+88

Přírodovědné vzdělávání

Biologie a ekologie

 

68

 

 

68

Fyzika

34

 

 

 

34

Chemie

34

 

 

 

34

Matematické vzdělávání

Matematika

102

68+34

99

54+27

323+61

Estetické vzdělávání

Český jazyk a literatura 2

34

34

68

27

163

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

68

68

68

54

258

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Informační technologie

68

68

34+34

27+27

197+61

Ekonomické vzdělávání

Ekonomika

68

34+34

0+68

 

102+102

Odborné vzdělávání

Informační služby

 

 

34

27

61

Konverzace v cizím jazyce 1

 

 

0+34

27+27

27+61

Multimediální centra

34

34

34

27+27

129+27

Písemná a elektronická komunikace

34

34

34

 

102

Praxe 1

170

170

 

 

340

Psychologie

34

34

 

 

68

Praxe 3

 • Praxe 3 CR
 • Praxe 3 MED

 

 

 

54

54

Odborné vzdělávání - profilující okruhy

Dějiny kultury

34

34

34

27

129

Mediální a veřejné služby

34

34

34

27

129

Ostatní předměty

Ostatní předměty

Zeměpis

 

0+68

 

 

0+68

Volitelné předměty

Volitelné předměty

Praxe 2

 • Praxe 2 CR
 • Praxe 2 MED

 

 

68+0

 

68

Specializace

 • Mediální tvorba
 • Cestovní ruch

 

 

0+102

0+81

0+183

Celkem hodin

1088

1122

1085

864

3135+1024

 

4.3    Přehled využití týdnů

Ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Výuka dle rozpisu učiva

34

34

34

27

Celkem týdnů

34

34

34

27

 
 

5      Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP

RVP

ŠVP

Vzdělávací oblasti/Obsahové okruhy

Min. vyuč. hodin za studium

Vyučovací předmět

Počet vyuč. hodin za studium

Týdenních

Celkových

Týdenních

Celkových

Jazykové vzdělávání a komunikace

21

672

Český jazyk a literatura 1

5

163

Cizí jazyk 1

12

387

Cizí jazyk 2

4

136

Společenskovědní vzdělávání

5

160

Občanská nauka

4

129

Dějepis

1

34

Přírodovědné vzdělávání

4

128

Biologie a ekologie

2

68

Fyzika

1

34

Chemie

1

34

Matematické vzdělávání

10

320

Matematika

10

323

Estetické vzdělávání

5

160

Český jazyk a literatura 2

5

163

Vzdělávání pro zdraví

8

256

Tělesná výchova

8

258

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

4

128

Informační technologie

4

136

Ekonomické vzdělávání

3

96

Ekonomika

3

102

Odborné vzdělávání

26

832

Konverzace v cizím jazyce 1

1

27

Informační technologie

2

61

Multimediální centra

4

129

Informační služby

2

61

Písemná a elektronická komunikace

3

102

Psychologie

2

68

Praxe 1

10

340

Praxe 3

2

54

Odborné vzdělávání - profilující okruhy

10

320

Dějiny kultury

4

129

Mediální a veřejné služby

4

129

Praxe 2

2

68

Disponibilní časová dotace

32

1024

Český jazyk a literatura 1

3

88

Konverzace v cizím jazyce 1

2

61

Dějepis

3

102

Zeměpis

2

68

Matematika

2

61

Informační technologie

2

61

Ekonomika

3

102

Právo

2

61

Multimediální centra

1

27

Společenskovědní seminář

3

88

Cizí jazyk 2

4

122

Specializace

6

183

Celkem RVP

128

4096

Celkem ŠVP

129

4159

 
 

6      Učební osnovy

6.1    Cizí jazyk 1

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

3

3

3

3

12

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Cizí jazyk 1

Oblast

Jazykové vzdělávání a komunikace

Charakteristika předmětu

Vzdělávání v cizích jazycích se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti, neboť vede žáky k získání jak obecných, tak komunikativních kompetencí k dorozumění v situacích každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování osobnosti žáků, učí je toleranci k hodnotám jiných národů, rozvíjí jejich schopnost učit se po celý život.

Vzdělávání v cizím jazyce směřuje k osvojení takové úrovně komunikativních jazykových kompetencí, která odpovídá:

− minimálně úrovni B1 podle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;

− akvizici slovní zásoby čítající minimálně 2300 lexikálních jednotek za studium, z čehož obecně odborná a odborná terminologie tvoří u úrovně B1 minimálně 20 %, u úrovně A2 15 % lexikálních jednotek.

Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:

− komunikovat v cizím jazyce v různých situacích života, v projevech mluvených i psaných, na všeobecná i odborná témata; volit adekvátní komunikační strategie a jazykové prostředky;

− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně odborného, umět jej zpracovat a využívat jako zdroje poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí a dovedností;

− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky včetně odborných ze svého oboru využívat ke komunikaci;

− pracovat s informacemi a zdroji informací v cizím jazyce včetně internetu nebo CD-ROM, se slovníky, jazykovými aj. cizojazyčnými příručkami, využívat tyto informační zdroje ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných vědomostí a dovedností;

− využívat vybrané metody a postupy efektivního studia cizího jazyka ke studiu dalších jazyků, příp. k dalšímu vzdělávání; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu jazyků;

− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Integrace předmětů

 • Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Personální a sociální kompetence:

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

Pracovat s informačním systémem:

Způsob hodnocení žáků

 

 

 

Cizí jazyk 1

1. ročník

Počet vyučovacích hodin: 102

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Pracovat s informačním systémem

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů

• porozumí školním a pracovním pokynům
• zaznamená vzkazy volajících
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení

• osobní údaje, údaje o druhých osobách
• lidé a jejich zvyky; příběhy
• popis zemí, míst, životní styl v různých zemích
• nakupování (v obchodě, v restauraci)
• plány a ambice

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného

• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu
• uplatňuje různé techniky čtení textu

• komunikace mezi lidmi
• lidé a místa
• novinové články, příběhy
• životní styl mladých lidí

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky

• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace

• údaje o druhých osobách
• osobní údaje
• lidé a jejich zvyky; příběhy
• popis zemí, míst, životní styl v různých zemích
• nakupování (v obchodě, v restauraci)
• plány a ambice

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací, apod.

• přeloží text a používá slovníky (i elektronické)
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace

• dopis kamarádovi
• popis osoby, místa
• psaní příběhu
• pohled z prázdnin

Tematický celek - Interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností

• přeloží text a používá slovníky (i elektronické)
• uplatňuje různé techniky čtení textu
• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace

• získávání osobních informací
• společenské obraty (vítání, loučení, přání)
• vyjádření pocitů

Tematický celek - Výslovnost (zvukové prostředky jazyka)

• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka

• hláskování, abeceda
• výslovnost fonetických symbolů, které jsou specifické pro anglický jazyk

Tematický celek - Slovní zásoba a její tvoření

• přeloží text a používá slovníky (i elektronické)
• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření

• slova s více významy
• denní režim
• popis pokoje
• tvoření různých slovních druhů pomocí přípon a předpon
• vyjádření času, množství
• nakupování, oblečení, ceny
• pocity
• často používaná slovesa
• přídavná jména, tvoření synonym, antonym
• orientace ve městě
• předložky času, místa

Tematický celek - Gramatika (tvarosloví a větná skladba)

• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu

• tázací výrazy
• přítomný čas prostý a průběhový
• minulý čas prostý a průběhový
• tvoření různých slovních druhů pomocí přípon a předpon
• počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
• člen určitý a neurčitý
• slovesné vazby
• různé způsoby vyjadřování budoucnosti
• stupňování přídavných jmen

Tematický celek - Tematické okruhy

• domluví se v běžných situacích; získá i poskytne informace

• osobní údaje
• denní režim, volný čas, zábava
• popis pokoje, dům a domov
• nakupování, oblečení, ceny
• jídlo a nápoje, služby
• pocity
• orientace ve městě

Tematický celek - Komunikační situace

• domluví se v běžných situacích;
• získá i poskytne informace

• získávání osobních informací
• společenské obraty (vítání, loučení, přání)
• vyjádření pocitů
• jak vést rozhovor
• vyjádření času
• v obchodě, restauraci

Tematický celek - Jazykové funkce

• zaznamená vzkazy volajících
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení

• obraty při zahájení a ukončení hovoru
• vyjádření žádosti, prosby
• vyjádření radosti, zklamání, naděje apod.

Tematický celek - Poznatky o zemích

• vyhledá, zpracuje a prezentuje informace týkající se odborné problematiky, reaguje na jednoduché dotazy

• základní fakta o anglicky mluvících zemích (geografie, obyvatelstvo, klima, životní styl) v porovnání s Českou republikou
• život ve Spojených státech amerických
• srovnání měst v různých zemích

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce - Individuální příprava na pracovní trh

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

 

Cizí jazyk 1

2. ročník

Počet vyučovacích hodin: 102

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Pracovat s informačním systémem

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost zraková – čtení a práce s textem včetně odborného

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace
• vyhledá, zpracuje a prezentuje informace týkající se odborné problematiky, reaguje na jednoduché dotazy

• život známých osobností
• problémy a rady
• život ve velkých městech, popis místa, různé životní styly
• vynálezy, výrobky, věci, které změnily svět
• příběhy

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost sluchová – poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů

• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení

• život známých osobností
• povolání
• dovolená v cizích zemích (popis)
• u lékaře, v hotelu
• život v budoucnosti
• věci, které změnily svět
• plány do budoucna
• příběhy

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost ústní – mluvení zaměřené situačně i tematicky

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity
• vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech

• povolání
• život známých osobností
• dovolená v cizích zemích (popis)
• u lékaře, v hotelu
• život v budoucnosti
• věci, které změnily svět
• plány do budoucna
• příběhy

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost písemná – zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací apod.

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity
• vyhledá, zpracuje a prezentuje informace týkající se odborné problematiky, reaguje na jednoduché dotazy

• obsah filmu, knihy
• příběhy
• životopis známé osobnosti
• formální, neformální dopis
• vyjádření názoru (výhody, nevýhody)

Tematický celek - Interaktivní řečové dovednosti – střídání receptivních a produktivních činností

• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace
• vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech

• popis povolání
• problémy a rady
• u lékaře, v hotelu

Tematický celek - Výslovnost (zvukové prostředky jazyka)

• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce

• výslovnost fonetických symbolů, které jsou specifické pro anglický jazyk

Tematický celek - Slovní zásoba a její tvoření

• uplatňuje zákl. způsoby tvoření slov v jazyce

• příslovce
• ustálená slovní spojení
• povolání
• cestování
• složeniny
• u lékaře, nemoci
• často používaná slovesa
• přídavná jména (-ed. -ing)
• nápisy na veřejných místech
• frázová slovesa

Tematický celek - Gramatika (tvarosloví a větná stavba)

• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty,
• orientuje se v textu

• předpřítomný čas
• tvoření příslovcí, přídavných jmen
• modální slovesa
• časové a podmínkové věty (1., 2. typ)
• slovesné vazby
• trpný rod

Tematický celek - Tematické okruhy

• vypráví jednoduché příběhy, zážitky, popíše své pocity

• životopisy známých osobností
• povolání, práce
• cestování, dovolená
• lidé a jejich problémy
• u lékaře, nemoci
• život v budoucnosti
• život ve velkých městech, popis místa, různé životní styly
• vynálezy, výrobky, věci, které změnily svět
• v hotelu
• pocity

Tematický celek - Komunikační situace

• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí

• jak vést rozhovor, krátké odpovědi, další reakce
• rady
• u lékaře
• v hotelu
• vyjádření pocitů
• zvolací věty (hodnocení, pochvaly)

Tematický celek - Jazykové prostředky

• vyřeší většinu běžných denních situací (které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí)

• jak vést rozhovor
• vyjádření pocitů
• zvolací věty (hodnocení, pochvaly, …)

Tematický celek - Poznatky o zemích

• vyřeší většinu běžných denních situací, jež se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí

• dovolená v cizích zemích
• cestování v České republice
• světová velkoměsta
• stravování v USA

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Informační a komunikační technologie

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Individuální příprava na pracovní trh

 

Cizí jazyk 1

3. ročník

Počet vyučovacích hodin: 102

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Pracovat s informačním systémem

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost zraková – čtení a práce s textem včetně odborného

• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text na dané téma a ve stanoveném rozsahu, např. formou popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis

• příběhy
• zajímavá a neobvyklá povolání
• divy moderního světa
• životopisy známých osobností
• pravidla chování v zahraničí

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost sluchová – poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů

• rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu

• sdělování novinek
• telefonování
• vymoženosti moderního světa
• životní styl a povolání
• volný čas
• knihy a filmy
• návštěva přátel

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost ústní – mluvení zaměřené situačně i tematicky

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• zapojí se do hovoru bez přípravy
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem
• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života, a vlastních zálib
• pronese jednoduše zformulovaný monolog před publikem

• příběhy
• získávání informací o známých osobnostech
• povolání
• telefonování
• loučení
• objevy a vynálezy
• jak být šťastný
• popis oblíbené knihy, filmu
• pracovní pohovor
• rady pro cizince

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost písemná – zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací apod.

• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text na dané téma a ve stanoveném rozsahu, např. formou popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis
• ověří si i sdělí získané informace písemně

• příběhy a vypravování
• formální, neformální dopis, hledání a opravování chyb
• psaní e-mailů
• vyjádření kladů a záporů

Tematický celek - Jednoduchý překlad

• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu. Zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text na dané téma a ve stanoveném rozsahu, např. formou popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis

• práce s časopisem

Tematický celek - Interaktivní řečové dovednosti – střídání receptivních a produktivních činností

• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• zapojí se do běžného hovoru bez přípravy
• používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

• příběhy, vypravování
• získávání informací o známých osobnostech
• telefonování
• povolání
• objevy a vynálezy
• jak být šťastný
• popis oblíbené knihy, filmu

Tematický celek - Slovní zásoba a její tvoření

• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib

• povolání
• příslovce
• telefonování
• tvoření slov (odvozování, složeniny)
• sport a volný čas
• umění a literatura
• národnosti a země

Tematický celek - Gramatika (tvarosloví a větná stavba)

• zaznamená písemně podstatné myšlenky a informace z textu, zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text na dané téma a ve stanoveném rozsahu, např. formou popisu, sdělení, vyprávění, dopisu a odpovědi na dopis.

• předpřítomný čas průběhový
• tvoření různých slovních druhů
• předminulý čas
• nepřímá řeč
• užití slovesa say x tell
• pomocná slovesa
• otázky a zápor v různých časech
• přítomný čas prostý a průběhový
• trpný rod v různých časech
• modální slovesa
• číslovky a data

Tematický celek - Tematické okruhy

• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib.

• povolání
• telefonování
• sport a volný čas
• umění a literatura
• národnosti a země
• objevy a vynálezy
• oblíbená kniha, film
• životní styl

Tematický celek - Komunikační situace

• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace a frekventované situace týkající se pracovních činností

• získávání informací o známých osobnostech
• telefonování
• loučení
• návštěva přátel
• běžné fráze v každodenních situacích
• vyjádření názoru, hodnocení
• žádost a nabídka

Tematický celek - Jazykové prostředky

• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace a frekventované situace týkající se pracovních činností

• loučení
• běžné fráze v každodenních situacích
• telefonování
• vyjádření názoru, hodnocení
• žádost a nabídka

Tematický celek - Poznatky o zemích

• komunikuje s jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib
• používá stylisticky vhodné obraty umožňující nekonfliktní vztahy a komunikaci

• život na ulici
• významné osobnosti
• pravidla a zákony v anglicky mluvících zemích
• pravidla chování v zahraničí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce - Individuální příprava na pracovní trh

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

 

Cizí jazyk 1

4. ročník

Počet vyučovacích hodin: 81

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Kompetence k řešení problémů
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Pracovat s informačním systémem

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost zraková – čtení a práce s textem včetně odborného

• vyjádří písemně svůj názor na text

• dovolená
• cestování
• oblíbená jídla
• vysněná povolání
• porozumění nápisům

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost sluchová – poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů

• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele

• předpověď počasí
• srovnání života v různých městech
• život v důchodu
• charitativní mezinárodní organizace
• porozumění hlášením

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost ústní – mluvení zaměřené situačně i tematicky

• vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích
• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
• vyhledá, zpracuje a prezentuje informace týkající se odborné problematiky, reaguje na jednoduché dotazy
• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života i k tématům z oblasti odborného zaměření studia
• dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače
• zapojí se do odborné debaty nebo argumentace, týká-li se známého tématu
• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek

• plánování schůzky
• ideální dovolená
• oblíbená jídla a restaurace
• pracovní pohovor
• aktuální zprávy

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost písemná – zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací apod.

• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby
• vyjádří písemně svůj názor na text

• rezervace ubytování
• popis místa
• žádost o práci
• životopis

Tematický celek - Interaktivní řečové dovednosti – střídání receptivních a produktivních činností

• při pohovorech, na které je připraven, klade vhodné otázky a reaguje na dotazy tazatele
• vyjadřuje se ústně i písemně k tématům osobního života i k tématům z oblasti odborného zaměření studia

• rezervace ubytování
• popis místa
• žádost o práci
• plánování schůzky

Tematický celek - Slovní zásoba a její tvoření

• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života i k tématům z oblasti odborného zaměření studia

• počasí
• cestování a dopravní prostředky
• dovolená
• popis jídla, místa, lidí
• frázová slovesa
• povolání
• přídavná jména

Tematický celek - Gramatika (tvarosloví a větná stavba)

• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby

• budoucí čas
• otázky s like
• slovesné vazby
• předpřítomný čas prostý a průběhový, trpný rod
• podmínkové věty
• vztažná zájmena
• frázová slovesa
• tvoření slov

Tematický celek - Tematické okruhy

• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života i k tématům z oblasti odborného zaměření studia.

• předpověď počasí
• cestování a dopravní prostředky
• dovolená
• popis jídla, místa, lidí
• povolání
• světové problémy

Tematický celek - Komunikační situace

• vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných, předvídatelných situacích
• uplatňuje v komunikaci vhodně vybraná sociokulturní specifika daných zemí

• plánování schůzky
• ideální dovolená
• v hotelu
• oblíbená jídla a restaurace
• pracovní pohovor
• návrhy, rady

Tematický celek - Jazykové prostředky

• dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače
• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek

• telefonický rozhovor v kanceláři
• rezervace
• vyjádření žádosti
• návrhy a rady

Tematický celek - Poznatky o zemích

• prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků studijního oboru, a to i z jiných vyučovacích předmětů, a uplatňuje je také v porovnání s reáliemi mateřské země

• Londýn a New York
• dovolená v zahraničí
• stravování v různých zemích
• mezinárodní charitativní organizace

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

Člověk a svět práce - Individuální příprava na pracovní trh

   

6.2    Český jazyk a literatura 1

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2

2

1

3

8

Povinný

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Český jazyk a literatura 1

Oblast

Jazykové vzdělávání a komunikace

Charakteristika předmětu

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí se na rozvoji jejich duševního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování a výměně informací na základě jazykových a slohových znalostí. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci uplatňovali český jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;  využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle, formulovali a obhajovali své názory;  chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění; získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich uživatele; chápali jazyk jako jev, v němž se odráží historický a kulturní vývoj národa.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Integrace předmětů

 • Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Personální a sociální kompetence:

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

Pracovat s informačním systémem:

Zajišťovat knihovnické služby (specifická kompetence pro zaměření knihovnictví):

Zajišťovat chod archivu (specifická kompetence pro zaměření archivnictví):

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci:

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb:

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje:

 

Český jazyk a literatura 1

1. ročník

Počet vyučovacích hodin: 68

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Pracovat s informačním systémem
 • Zajišťovat chod archivu (specifická kompetence pro zaměření archivnictví)
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje
 • Zajišťovat knihovnické služby (specifická kompetence pro zaměření knihovnictví)

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

• rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci;
• řídí se zásadami správné výslovnosti;
• v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu;
• pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka;
• orientuje se v soustavě jazyků;
• rozumí obsahu textu i jeho částí;

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
• národní jazyk a jeho útvary
• jazyková kultura
• postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky
• zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka
• hlavní principy českého pravopisu
• techniky a druhy čtení (s důrazem na čtení studijní)
• orientace v textu, jeho rozbor z hlediska sémantiky, kompozice a stylu
• druhy a žánry textu

Tematický celek - Komunikační a slohová výchova

• vhodně se prezentuje, argumentuje a obhajuje svá stanoviska;
• ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi;
• využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat)
• vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně;
• vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi;
• rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar;

Komunikační a slohová výchova
• slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní
• komunikační situace, komunikační strategie
• vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené
• grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů
• projevy prostě sdělovací
• dopis, inzerát, zpráva, oznámení, vypravování
• osnova

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Individuální příprava na pracovní trh

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

Člověk a svět práce - Podpora státu ve sféře zaměstnanosti

 

Český jazyk a literatura 1

2. ročník

Počet vyučovacích hodin: 68

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Pracovat s informačním systémem
 • Zajišťovat knihovnické služby (specifická kompetence pro zaměření knihovnictví)
 • Zajišťovat chod archivu (specifická kompetence pro zaměření archivnictví)
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

• v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví;
• odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby;
• používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie;
• nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak;
• samostatně zpracovává, vyhledává, porovnává a vyhodnocuje mediální, odborné aj. informace;
• rozumí obsahu textu i jeho částí

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
• tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby
• slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání, terminologie
• gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce
• práce s různými příručkami pro školu i veřejnost ve fyzické i elektronické podobě

Tematický celek - Komunikační a slohová výchova

• sestaví základní projevy administrativního stylu;
• odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného
• vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary;

Komunikační a slohová výchova
• projevy administrativní, prakticky odborné, jejich základní znaky, postupy a prostředky
• životopis, popis a jeho druhy, jednoduché úřední dokumenty, zápis z porady, pracovní hodnocení
• popis osoby, věci

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Občan v demokratické společnosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Individuální příprava na pracovní trh

Člověk a svět práce - Podpora státu ve sféře zaměstnanosti

 

Český jazyk a literatura 1

3. ročník

Počet vyučovacích hodin: 34

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Pracovat s informačním systémem
 • Zajišťovat knihovnické služby (specifická kompetence pro zaměření knihovnictví)
 • Zajišťovat chod archivu (specifická kompetence pro zaměření archivnictví)
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

• orientuje se ve výstavbě textu;
• uplatňuje znalosti ze skladby při logickém vyjadřování;
• pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů;

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
• větná skladba
• druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska
• stavba a tvorba komunikátu
• zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby

Tematický celek - Komunikační a slohová výchova

• ovládá techniku mluveného slova, umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi;
• využívá emocionální a emotivní stránky mluveného slova, vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat);
• přednese krátký projev
• odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového;
• rozumí obsahu textu i jeho částí;
• pořizuje z odborného textu výpisky a výtah, dělá si poznámky z přednášek a jiných veřejných projevů;
• vypracuje anotaci a resumé;

Komunikační a slohová výchova
• získávání a zpracovávání informací z textu (též odborného a administrativního), např. ve formě anotace, konspektu, osnovy, resumé, jejich třídění a hodnocení
• zpětná reprodukce textu, jeho transformace do jiné podoby
• práce s různými příručkami pro školu i veřejnost ve fyzické i elektronické podobě
• výklad nebo návod k činnosti, úvaha
• druhy řečnických projevů
• druhy a žánry textu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Informační a komunikační technologie

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

Člověk a svět práce - Individuální příprava na pracovní trh

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Podpora státu ve sféře zaměstnanosti

 

Český jazyk a literatura 1

4. ročník

Počet vyučovacích hodin: 81

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Pracovat s informačním systémem
 • Zajišťovat knihovnické služby (specifická kompetence pro zaměření knihovnictví)
 • Zajišťovat chod archivu (specifická kompetence pro zaměření archivnictví)
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb
 • Jednat ekonomicky a v souladu se strategií udržitelného rozvoje

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností

• vysvětlí zákonitosti vývoje češtiny;
• má přehled o knihovnách a jejich službách;
• zaznamenává bibliografické údaje podle státní normy
• na příkladech doloží druhy mediálních produktů;
• uvede základní média působící v regionu;
• zhodnotí význam médií pro společnost a jejich vliv na jednotlivé skupiny uživatelů;
• kriticky přistupuje k informacím z internetových zdrojů a ověřuje si jejich hodnověrnost (např. informace dostupné z Wikipedie, sociálních sítí, komunitních webů apod.)
• samostatně zpracovává, vyhledává, porovnává a vyhodnocuje mediální, odborné aj. informace

Zdokonalování jazykových vědomostí a dovedností
• vývojové tendence spisovné češtiny
• informatická výchova, knihovny a jejich služby
• média, jejich produkty a účinky
• získávání a zpracovávání informací z textu, jejich třídění a hodnocení
• konspekt, osnova

Tematický celek - Komunikační a slohová výchova

• rozpozná funkční styl, dominantní slohový postup a v typických příkladech slohový útvar;
• posoudí kompozici textu
• vhodně používá jednotlivé slohové postupy a základní útvary
• má přehled o slohových postupech uměleckého stylu
• rozlišuje typy mediálních sdělení a jejich funkci, identifikuje jejich typické postupy, jazykové a jiné prostředky;
• uvede příklady vlivu médií a digitální komunikace na každodenní podobu mezilidské komunikace;
• správně používá citace a bibliografické údaje, dodržuje autorská práva;

Komunikační a slohová výchova
• funkční styly, slohové postupy a slohové útvary, jejich typické znaky
• úvaha, kritika, recenze
• literatura faktu a umělecká literatura
• média a mediální sdělení

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Informační a komunikační technologie

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

Člověk a svět práce - Individuální příprava na pracovní trh

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Podpora státu ve sféře zaměstnanosti

   

6.3    Cizí jazyk 2

6.3.1      Německý jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2

2

2

2

8

Volitelný

Volitelný

Volitelný

Volitelný

 

 

Název předmětu

Německý jazyk

Oblast

Jazykové vzdělávání a komunikace

Charakteristika předmětu

Německý jazyk spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento vyučovací předmět je realizován jako další cizí jazyk. V rámci předmětu jsou realizována všechna průřezová témata. Obsahem předmětu je výuka německého jazyka na úrovni druhého cizího jazyka se zaměřením na jeho komunikační a gramatickou složku, dále analýza psaného i mluveného projevu a postupné seznamování s reáliemi německy mluvících zemí.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci:

 

Německý jazyk

1. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence k učení

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Řečové dovednosti

• rozumí přiměřeným souvislým projevům v pomalejším tempu
• nalezne v promluvě hlavní myšlenku a důležité informace
• odhaduje význam neznámých výrazu podle kontextu
• porozumí školním a pracovním pokynům
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu
• sdělí jednoduché informace o sobě a o své rodině
• pronese jednoduchý monolog před publikem
• vypráví jednoduché zážitky, popíše své pocity
• zaznamená písemně důležité myšlenky a informace z textu
• zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text na dané téma a ve stanoveném rozsahu (např. formou popisu, vyprávění – téma rodina, cizí jazyky, národy)
• vyjadřuje písemně svůj názor na text
• přeloží text a používá slovníky (i elektronické)
• reaguje na jednoduché dotazy
• zapojí se do běžného hovoru bez přípravy
• reaguje na dotazy tazatele
• požádá o zopakování sdělené informace, pokud nerozumí nebo nezachytí sdělení
• zapíše písemně důležité informace

• receptivní dovednost sluchová – poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů - poslechy slovní zásoby, rozhovorů (např. rozhovory o členech rodiny)
• receptivní dovednost zraková – čtení a práce s textem včetně odborného
• produktivní řečová dovednost ústní – mluvení zaměřené situačně i tematicky – vyprávění o sobě a o členech rodiny, představení se
• produktivní řečová dovednost písemná – zpracování textu v podobě reprodukce, výpisků – stručný text o sobě a o své rodině, shrnutí důležitých informací z textu
• jednoduchý překlad – s pomocí slovníku i elektronického
• interaktivní řečové dovednosti – vzájemné představování žáků
• interakce ústní, písemná – zapojování do debat, argumentací jak ústně tak písemně

Tematický celek - Jazykové prostředky

• vyslovuje srozumitelně, co nejblíže přirozené výslovnosti
• osvojí si německou abecedu
• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, specifika znaků abecedy
• koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
• komunikuje a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby

• výslovnost (zvukové prostředky jazyka) – slovní přízvuk, větná intonace, výslovnost německé abecedy a specifika jednotlivých hlásek
• slovní zásoba a její tvoření – rodina a volný čas, číslovky, škola, světové strany, jazyky, národy, země aj.
• gramatika (tvarosloví a větná skladba) – časování sloves v přítomném čase, osobní zájmena, pořádek slov ve větě, slova složená, tvoření otázky, záporu, slovesa s odlučitelnou a neodlučitelnou předponou, základní číslovky, určitý a neurčitý člen, časové údaje aj.
• grafická podoba jazyka a pravopis (německá abeceda, specifické znaky - přehlásky)

Tematický celek - Tematické okruhy, obecné komunikační situace a jazykové funkce

• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života i k tématům z oblasti odborného zaměření studia
• reaguje na standardní řečové situace a komunikuje na zadaná témata
• používá stylisticky vhodné obraty
• domluví se s chybami v běžných situacích, získá i poskytne informace

• tematické okruhy: osobní údaje, rodina, národnosti a jazyky, volný čas, škola, prázdniny, počasí, dům a domov, každodenní život, země dané jazykové oblasti aj.
• tematické okruhy dané zaměřením studovaného oboru (cestování, informace)
• komunikační situace: získávání a předávání informací, např. informace o sobě
• jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, radosti, zklamání apod.

Tematický celek - Poznatky o zemích

• prokazuje znalosti o geografických, demografických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti i z jiných vyučovacích předmětů
• porovnává je s reáliemi mateřské země
• uplatňuje v komunikaci specifika daných zemí

• vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země příslušné jazykové oblasti, kultury, tradic, umění a společenských zvyklostí – pamětihodnosti v Evropě, jazyky v Evropě, Euro a Evropská unie
• informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České republice

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

 

Německý jazyk

2. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Poznatky o zemích

• prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, kulturních, hospodářských faktorech zemí dané jazykové oblasti i z jiných vyučovacích předmětů
• porovnává je s reáliemi mateřské země
• uplatňuje v komunikaci specifika daných zemí

• vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země příslušné jazykové oblasti, kultury, tradic, umění a společenských zvyklostí – německy mluvící země
• informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České republice

Tematický celek - Tematické okruhy, obecné komunikační situace a jazykové funkce

• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života i k tématům z oblasti odborného zaměření studia
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace a frekventované situace týkající se pracovních činností
• reaguje na standardní řečové situace a komunikuje na zadaná témata
• používá stylisticky vhodné obraty
• domluví se v běžných situacích, získá i poskytne informace

• tematické okruhy: povolání, orientace ve městě, bydlení, nakupování, jídlo, cestování, dopravní prostředky
• tematické okruhy dané zaměřením studovaného oboru (cestování, informační technologie)
• komunikační situace: získávání a předávání informací, např. sjednání schůzky
• jazykové funkce: obraty při zahájení a ukončení rozhovoru, vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí, radosti, zklamání, naděje apod.
Výstupy:

Tematický celek - Jazykové prostředky

• vyslovuje srozumitelně, co nejblíže přirozené výslovnosti
• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka
• koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
• komunikuje a jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby

• výslovnost (zvukové prostředky jazyka) – slovní a větný přízvuk
• slovní zásoba a její tvoření – město a dopravní prostředky, povolání a činnosti, turistický ruch, prázdniny, měsíce, potraviny, míry a váhy aj.
• gramatika (tvarosloví a větná skladba) – způsobová slovesa, předložky se 3. a 4. pádem, časové údaje, stupňování příslovcí, řadové číslovky aj.
• grafická podoba jazyka a pravopisu

Tematický celek - Řečové dovednosti

• rozumí přiměřeným souvislým projevům pronášeným ve standardním hovorovém tempu
• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace
• odhaduje význam neznámých výrazu podle kontextu a způsobu tvoření
• porozumí školním a pracovním pokynům
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené
• pronese jednoduchý monolog před publikem
• vypráví jednoduché zážitky, popíše své pocity
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• zaznamená písemně důležité myšlenky a informace z textu
• zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text na dané téma a ve stanoveném rozsahu (např. formou dopisu, sdělení)
• vyjadřuje písemně svůj názor na text
• přeloží text a používá slovníky (i elektronické)
• při pohovorech, na které je připraven klade vhodné otázky
• zapojí se do běžného hovoru bez přípravy
• reaguje na dotazy tazatele
• zapojí se do debaty nebo argumentace
• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení
• uplatňuje různé techniky čtení textu
• ověří si i sdělí získané informace písemně
• zapíše písemně důležité informace
• zaznamená vzkazy volajících, informace o osobách, místech a časech

• receptivní dovednost sluchová – poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů – např. vzkazy volajících, poslech o povolání, bydlení, nakupování apod.
• receptivní dovednost zraková – čtení a práce s textem včetně odborného (např. výměnné pobyty v rámci projektů škol)
• produktivní řečová dovednost ústní – mluvení zaměřené situačně i tematicky – rozhovory o prázdninách a dovolené, o jídle, plánování cesty aj.
• produktivní řečová dovednost písemná – zpracování textu v podobě reprodukce, výpisků, osnovy, anotací apod. – např. popis dovolené, cesty do školy, shrnutí textu
• jednoduchý překlad – využití slovníků i elektronických
• interaktivní řečové dovednosti
• interakce ústní, písemná

• výslovnost (zvukové prostředky jazyka) – slovní a větný přízvuk
• slovní zásoba a její tvoření – město a dopravní prostředky, povolání a činnosti, turistický ruch, prázdniny, měsíce, potraviny, míry a váhy aj.
• gramatika (tvarosloví a větná skladba) – způsobová slovesa, předložky se 3. a 4. pádem, časové údaje, stupňování příslovcí, řadové číslovky aj.
• grafická podoba jazyka a pravopisu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

 

Německý jazyk

3. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Řečové dovednosti

• rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu
• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace
• odhaduje význam neznámých výrazu podle kontextu a způsobu tvoření
• porozumí školním a pracovním pokynům
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené
• pronese jednoduchý monolog před publikem
• vypráví své zážitky, příběhy, popíše své pocity
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• zaznamená písemně důležité myšlenky a informace z textu
• zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text na dané téma a ve stanoveném rozsahu (např. formou dopisu, sdělení)
• vyjadřuje písemně svůj názor na text
• přeloží text a používá slovníky (i elektronické)
• při pohovorech, na které je připraven klade vhodné otázky
• vyhledá, zpracuje a prezentuje informace týkající se odborné problematiky
• zapojí se do běžného hovoru bez přípravy
• reaguje na dotazy tazatele
• zapojí se do debaty nebo argumentace
• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí
• uplatňuje různé techniky čtení textu
• ověří si i sdělí získané informace písemně
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem
• zapíše písemně důležité informace
• zaznamená vzkazy volajících

• receptivní dovednost sluchová – poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů (např. poslech předpovědi počasí, termín u lékaře apod.)
• receptivní dovednost zraková – čte a pracuje s textem včetně odborného (popis fotografie, inzerát aj.
• produktivní řečová dovednost ústní – mluvení zaměřené situačně i tematicky – o počasí, cestování, návštěvě lékaře, o povolání, cizích jazycích a vzdělávání
• produktivní řečová dovednost písemná – zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, anotací apod. – vyjádření vlastního názoru, popis povolání, denního programu
• jednoduchý překlad – práce se slovníkem i elektronickým
• interaktivní řečové dovednosti – střídání receptivních a produktivních činností (např. vytvoření předpovědi počasí, zapojení žáků do předpovědi)
• interakce ústní, písemná

Tematický celek - Jazykové prostředky

• vyslovuje srozumitelně, co nejblíže přirozené výslovnosti
• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka
• koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
• komunikuje a jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib
• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby

• výslovnost (zvukové prostředky jazyka) – slovní přízvuk
• slovní zásoba a její tvoření – např. tvoření slov složených, odlučitelné a neodlučitelné předpony
• gramatika (tvarosloví a větná skladba) – ukazovací zájmena, rozkazovací způsob, es ve formě předmětu, minulý čas – préteritum, vedlejší věty s weil a dass aj., porovnání s wie a als, osobní zájmena ve 4. pádu
• grafická podoba jazyka a pravopis

Tematický celek - Poznatky o zemích

• prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, kulturních, hospodářských faktorech zemí dané jazykové oblasti i z jiných vyučovacích předmětů
• porovnává je s reáliemi mateřské země
• uplatňuje v komunikaci specifika daných zemí

• vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země příslušné jazykové oblasti, kultury, tradic, umění a společenských zvyklostí – např. téma multikulturní společnost
• informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České republice

Tematický celek - Tematické okruhy, obecné komunikační situace a jazykové funkce

• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života i k tématům z oblasti odborného zaměření studia
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace a frekventované situace týkající se pracovních činností
• reaguje na standardní řečové situace a komunikuje na zadaná témata
• používá stylisticky vhodné obraty
• domluví se v běžných situacích, získá i poskytne informace

• tematické okruhy: počasí, cestování, cizí jazyky a vzdělávání, denní program,
pamětihodnosti, zdraví, oblečení, části lidského těla a nemoci, učení, dovolená
• tematické okruhy dané zaměřením studovaného oboru (kultura, kulturní akce)
• komunikační situace: získávání a předávání informací, např. odmítnutí schůzky
• jazykové funkce: vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí apod.

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

 

Německý jazyk

4. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Řečové dovednosti

• rozumí přiměřeným souvislým projevům a diskusím rodilých mluvčích pronášeným ve standardním hovorovém tempu
• nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace
• odhaduje význam neznámých výrazu podle kontextu a způsobu tvoření
• porozumí školním a pracovním pokynům
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu
• sdělí obsah, hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené
• pronese jednoduchý monolog před publikem
• vypráví své zážitky, příběhy, popíše své pocity
• sdělí a zdůvodní svůj názor
• zaznamená písemně důležité myšlenky a informace z textu
• zformuluje vlastní myšlenky a vytvoří text na dané téma a ve stanoveném rozsahu (např. formou dopisu, sdělení)
• vyjadřuje písemně svůj názor na text
• vyjadřuje se téměř bezchybně v běžných předvídatelných situacích
• dokáže experimentovat, zkoušet a hledat způsoby vyjádření srozumitelné pro posluchače
• přeloží text a používá slovníky (i elektronické)
• při pohovorech, na které je připraven klade vhodné otázky
• vyhledá, zpracuje a prezentuje informace týkající se odborné problematiky
• zapojí se do běžného hovoru bez přípravy
• reaguje na dotazy tazatele
• zapojí se do debaty nebo argumentace
• požádá o upřesnění nebo zopakování sdělené informace, pokud nezachytí přesně význam sdělení
• vyřeší většinu běžných denních situací, které se mohou odehrát v cizojazyčném prostředí
• uplatňuje různé techniky čtení textu
• ověří si i sdělí získané informace písemně
• přeformuluje a objasní pronesené sdělení a zprostředkuje informaci dalším lidem
• zapíše písemně důležité informace
• zaznamená vzkazy volajících

• receptivní dovednost sluchová – poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů – poslech na téma objednání cesty, rezervace hotelu aj.
• receptivní dovednost zraková – čte a pracuje s textem včetně odborného (např. jídelní lístek, jízdní řády, SMS, e-mail aj.
• produktivní řečová dovednost ústní – mluvení zaměřené situačně i tematicky (téma cestování, objednání cesty, rezervace, oblečení, rozhovory v restauraci, reklamace aj.)
• produktivní řečová dovednost písemná – zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, anotací apod. – psaní SMS, e-mailu – odpověď na e-mail, stručný obsah textu, plánování cesty apod.
• jednoduchý překlad – s pomocí slovníku i elektronického
• interaktivní řečové dovednosti – střídání receptivních a produktivních činností
• interakce ústní, písemná

Tematický celek - Jazykové prostředky

• vyslovuje srozumitelně, co nejblíže přirozené výslovnosti
• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka
• koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka
• komunikuje a jistou mírou sebedůvěry a aktivně používá získanou slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných tematických okruhů, zejména v rutinních situacích každodenního života a vlastních zálib
• používá opisné prostředky v neznámých situacích, při vyjadřování složitých myšlenek
• uplatňuje základní způsoby tvoření slov v jazyce
• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby

• výslovnost (zvukové prostředky jazyka) – správná výslovnost hlásek, slov – např. vyjadřování emocí
• slovní zásoba a její tvoření (doprava, koníčky a sport, internet, reklamace, gastronomie, společenský život aj.)
• gramatika (tvarosloví a větná skladba) – modální slovesa, minulý čas složený, zvratná zájmena, nepřímé otázky ve vedlejších větách, neurčitá zájmena aj.
• grafická podoba jazyka a pravopis

Tematický celek - Tematické okruhy, obecné komunikační situace a jazykové funkce

• vyjadřuje se ústně i písemně, k tématům osobního života i k tématům z oblasti odborného zaměření studia
• řeší pohotově a vhodně standardní řečové situace a frekventované situace týkající se pracovních činností
• reaguje na standardní řečové situace a komunikuje na zadaná témata
• používá stylisticky vhodné obraty
• domluví se v běžných situacích, získá i poskytne informace

• tematické okruhy: počítač a internet, nakupování, zdraví, stravování a gastronomie, obchod, doprava aj.
• tematické okruhy dané zaměřením studovaného oboru (objednávka, reklamace)
• komunikační situace: získávání a předávání informací, např. vyřešení reklamace
• jazykové funkce: vyjádření žádosti, prosby, pozvání, odmítnutí apod.

Tematický celek - Poznatky o zemích

• prokazuje faktické znalosti především o geografických, demografických, kulturních, hospodářských faktorech zemí dané jazykové oblasti i z jiných vyučovacích předmětů
• porovnává je s reáliemi mateřské země
• uplatňuje v komunikaci specifika daných zemí

• vybrané poznatky všeobecného i odborného charakteru k poznání země příslušné jazykové oblasti, kultury, tradic, umění a společenských zvyklostí (např. zvyky a tradice v jednotlivých zemích světa)
• informace ze sociokulturního prostředí v kontextu znalostí o České republice

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

Člověk a svět práce - Svět práce

 

6.3.2      Španělský jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

2

2

2

2

8

Volitelný

Volitelný

Volitelný

Volitelný

 

 

Název předmětu

Španělský jazyk

Oblast

Jazykové vzdělávání a komunikace

Charakteristika předmětu

Španělský jazyk spadá do vzdělávací oblasti Jazyk a jazyková komunikace. Tento vyučovací předmět je realizován jako další cizí jazyk. V rámci předmětu jsou realizována všechna průřezová témata. Obsahem předmětu je výuka španělského jazyka na úrovni druhého cizího jazyka se zaměřením na jeho komunikační a gramatickou složku, dále analýza psaného i mluveného projevu a postupné seznamování s reáliemi španělsky mluvících zemí.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Personální a sociální kompetence:

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

Pracovat s informačním systémem:

 

Španělský jazyk

1. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Pracovat s informačním systémem
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost sluchová

• porozumí školním a pracovním pokynům
• rozpozná význam obecných sdělení a hlášení

• každodenní život
• mezilidské vztahy
• pozdravy, oslovení poděkování
• osobní údaje

• porozumí školním a pracovním pokynům
• uplatňuje různé techniky čtení textu

• pojmenování předmětů, jejich lokalizace:
• rodina
• popis kamaráda
• pozdrav, představení se, rozloučení

• základní společenské obraty
• Španělsko
• Česká republika
• Volný čas

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky

• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka

• osobní údaje
• pozdravy, oslovení, poděkování
• každodenní život
• mezilidské vztahy

•výslovnost hlásek specifických pro španělštinu – procvičování rozdílu v psaní a vyslovování

Tematický celek - Jednoduchý překlad

• přeloží text a používá slovníky i elektronické
• uplatňuje různé techniky čtení textu

• španělská křestní jména
• Španělsko, evropské země
• Země dané jazykové oblasti

Tematický celek - Interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností

• porozumí školním a pracovním pokynům
• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka

• pozdravy, oslovení, poděkování
• osobní údaje
• každodenní život
• mezilidské vztahy

Tematický celek - Výslovnost (zvukové prostředky jazyka)

vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti a rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka

•výslovnost hlásek specifických pro španělštinu – procvičování rozdílu v psaní a vyslovování

Tematický celek - Slovní zásoba a její tvoření

• uplatňuje různé techniky čtení textu
• vyslovuje srozumitelně co nejblíže přirozené výslovnosti, rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka a koriguje odlišnosti zvukové podoby jazyka

• pozdravy, představení se, rozloučení, poděkování
• předměty kolem nás, jak vypadají, kde jsou, čí jsou
• členové rodiny, povolání
• základní číslovky
• země dané jazykové oblasti
• počasí

Tematický celek - Gramatika (tvarosloví a větná skladba)

• dodržuje základní pravopisné normy v písemném projevu, opravuje chyby

• hlavní rysy zvukové podoby španělštiny
• zájmena
• členy – určité, neurčité
• ser x estar x hay
• pravidelná slovesa s koncovkou – ar, er, ir
• nepravidelná slovesa
• tvoření kladných, záporných vět a otázek
• podstatná jména
• přídavná jména

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Informační a komunikační technologie

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce - Svět práce

Člověk a svět práce - Svět vzdělávání

 

Španělský jazyk

2. ročník

 

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Pracovat s informačním systémem

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného

• Odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
• Čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty, orientuje se v textu

• Popis obrázků
• Každodenní život

Tematický celek - Receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů

• Odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
• Nalezne v promluvě hlavní a vedlejší myšlenky a důležité informace

• Každodenní život
• Barvy
• Škola (vzdělávání)

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky

• Domluví se v běžných situacích, získá i poskytne informace
• Vyměňuje si informace, které jsou běžné při neformálních hovorech
• Sdělí a zdůvodní svůj názor

• Cestování
• Každodenní činnosti
• Části dne

Tematický celek - Produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy výpisků, anotací, apod.

• Domluví se v běžných situacích, získá i poskytne informace
• Sdělí obsah hlavní myšlenky či informace vyslechnuté nebo přečtené