1      Identifikační údaje

1.1    Předkladatel

NÁZEV ŠKOLY: Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
ADRESA ŠKOLY: Na Karmeli 206, Mladá Boleslav, 29301
JMÉNO ŘEDITELE ŠKOLY: Mgr. Štefan Klíma
KONTAKT: 326 321 649 info@issmb.cz
IČ: 00473944
IZO:
RED-IZO: 600170179
KOORDINÁTOŘI TVORBY ŠVP:

 

1.2    Zřizovatel

NÁZEV ZŘIZOVATELE: Středočeský kraj
ADRESA ZŘIZOVATELE: Středočeský kraj Krajský úřad Zborovská 11  150 21 Praha 5
KONTAKTY:

ústředna: 257 280 111 
fax: 257 280 203

e-mail: info@kr-s.cz

 

1.3    Název ŠVP

NÁZEV ŠVP: Cukrář
MOTIVAČNÍ NÁZEV: Cukrář
KÓD A NÁZEV OBORU: 29-54-H/01 Cukrář
ZAMĚŘENÍ:
STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ: střední vzdělání s výučním listem
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ:

 

1.4    Platnost dokumentu

PLATNOST OD: 01.09.2015
VERZE ŠVP: 2
ČÍSLO JEDNACÍ:
DATUM PROJEDNÁNÍ VE ŠKOLSKÉ RADĚ: 01.01.1900
DATUM PROJEDNÁNÍ V PEDAGOGICKÉ RADĚ: 01.01.1900

 

2      Profil absolventa

NÁZEV ŠKOLY: Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
ADRESA ŠKOLY: Na Karmeli 206, Mladá Boleslav, 29301
ZŘIZOVATEL: Středočeský kraj
NÁZEV ŠVP: Cukrář
KÓD A NÁZEV OBORU: 29-54-H/01 Cukrář
PLATNOST OD: 01.09.2015
STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ: střední vzdělání s výučním listem
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ:

Absolvent učebního oboru cukrář - výroba nachází uplatnění v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské případně cukrovinkářské
výrobě ( menších a středně velkých cukrárnách i hotelech ) a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských
a cukrovinkářských výrobků.
Absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na předcházející přípravu nebo může studovat i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

Učební obor cukrář - výroba je zakončen závěrečnou zkouškou, která je koncipována podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek.
Tato zkouška potvrzuje dosažení středního vzdělání s výučním listem.Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Závěrečná zkouška má tři základní části - písemnou, praktickou a ústní.
U tohoto oboru je přidána i samostatná odborná práce, na které žáci pracují již od února a je součástí praktické závěrečné zkoušky.
Obsah a organizace závěrečných zkoušek se řídí platnými předpisy.

 

2.1    Popis uplatnění absolventa v praxi

Popis uplatnění absolventa v praxi:

Absolvent učebního oboru cukrář - výroba nachází uplatnění v potravinářském sektoru, zejména v cukrářské případně cukrovinkářské
výrobě ( menších a středně velkých cukrárnách i hotelech ) a v obchodních zařízeních zabývajících se prodejem cukrářských
a cukrovinkářských výrobků.
Absolvent může dále pokračovat ve studiu příslušného studijního oboru, který navazuje na předcházející přípravu nebo může studovat i na jiných typech středních škol za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy.

 

2.2    Kompetence absolventa

Klíčové kompetence

Odborné kompetence

 

2.3    Způsob ukončení vzdělávání

Učební obor cukrář je zakončen závěrečnou zkouškou, která je koncipována podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek. tato zkouška potvrzuje dosažení středního vzdělání s výučním listem. Dokladem je vysvědčení o závěrečné zkoušce a výuční list.
Závěrečná zkouška má tři základní části - písemnou, praktickou a ústní.
Obsah a organizace závěrečných zkoušek se řídí platnými předpisy.

 

3      Charakteristika vzdělávacího programu

NÁZEV ŠKOLY: Integrovaná střední škola, Mladá Boleslav, Na Karmeli 206
ADRESA ŠKOLY: Na Karmeli 206, Mladá Boleslav, 29301
ZŘIZOVATEL: Středočeský kraj
NÁZEV ŠVP: Cukrář
KÓD A NÁZEV OBORU: 29-54-H/01 Cukrář
PLATNOST OD: 01.09.2015
STUPEŇ POSKYTOVANÉHO VZDĚLÁNÍ: střední vzdělání s výučním listem
FORMA VZDĚLÁVÁNÍ:

 

3.1    Organizace výuky

Organizace výuky
Forma realizace praktického vyučování
Realizace dalších vzdělávacích a mimovyučovacích aktivit podporujících záměr školy

 

3.2    Výchovné a vzdělávací strategie

Výchovné a vzdělávací strategie

Kompetence k učení

 • být schopen reálně si stanovovat potřeby a cíle dalšího vzdělávání
 • být schopen efektivně se učit

Kompetence k řešení problémů

 • umět řešit jednoduché pracovní i mimopracovní problémy
 • spolupracovat při řešení problémů s jinými lidmi (týmové řešení)

Komunikativní kompetence

 • být schopen ústního a písemného vyjadřování v osobním a pracovním styku
 • vyjadřovat se přiměřeně k účelu jednání a komunikační situaci v projevech mluvených i psaných a vhodně se prezentovat

Personální a sociální kompetence

 • být připraven stanovovat přiměřené cíle osobního rozvoje
 • pečovat o své zdraví
 • přispívat k utváření vhodných mezilidských vztahů

Občanské kompetence a kulturní povědomí

 • uznávat hodnoty a postoje podstatné pro život
 • jednat v souladu s trvale udržitelným rozvojem
 • podporovat hodnoty národní, evropské a světové kultury

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám

 • budovat a rozvíjet svoji profesní kariéru - celoživotní učení
 • být schopen adaptovat se na podmínky a požadavky trhu práce

Matematické kompetence

 • využívat matematických poznatků v praktickém životě

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi

 • využívat adekvátní zdroje informací a efektivně pracovat s informacemi
 • být schopen pracovat s osobním počítačem

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

 • chápali bezpečnost práce jako nedílnou součást péče o zdraví své i spolupracovníků (i dalších osob vyskytujících se na pracovištích, např. klientů, zákazníků, návštěvníků) i jako součást řízení jakosti a jednu z podmínek získání či udržení certifikátu jakosti podle příslušných norem

Usilovat o nejvyšší kvalitu své práce, výrobků nebo služeb

 • dbali na zabezpečování parametrů (standardů) kvality procesů, výrobků nebo služeb, zohledňovali požadavky klienta (zákazníka, občana)

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

 • nakládali s materiály, energiemi, odpady, vodou a jinými látkami ekonomicky a s ohledem na životní prostředí
 • znali význam, účel a užitečnost vykonávané práce, její finanční, popř. společenské ohodnocení
 • chovat se ekonomicky

 

3.3    Začlenění průřezových témat

Průřezové téma/Tematický okruh

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Občan v demokratické společnosti

CJL1 , CJL2 , CHE , OBN , SUR , TEC

CJL1 , CJL2 , CHE , OBN , SUR , TEC

CJL1 , CJL2 , CHE , OBN , SUR , TEC

Člověk a životní prostředí

BIE , CJL2 , CHE , OBN , SUR , TEC , TEV

CJL2 , CHE , OBN , SUR , TEC , TEV

CJL2 , CHE , OBN , SUR , TEC , TEV

Člověk a svět práce

ADD , CJL1 , CJL2 , CHE , MAT , OBN , SUR , TEC

ADD , CJL1 , CJL2 , EKO , CHE , MAT , OBN , SUR , TEC

ADD , CJL1 , CJL2 , DAE , EKO , CHE , MAT , OBN , SUR , TEC

Informační a komunikační technologie

ADD , CJL1 , CHE , INT , MAT , SUR , TEC

ADD , CJL1 , CHE , INT , MAT , SUR , TEC

ADD , CJL1 , CHE , INT , MAT , SUR , TEC

   

3.3.1.1        Zkratky použité v tabulce začlenění průřezových témat:

Zkratka

Název předmětu

ADD

Administrativa prodejny

BIE

Biologie a ekologie

CHE

Chemie

CJL1

Ceský jazyk a literatura 1

CJL2

Český jazyk a literatura 2

DAE

Daňová evidence

EKO

Ekonomika

INT

Informační technologie

MAT

Matematika

OBN

Občanská nauka

SUR

Suroviny

TEC

Technologie

TEV

Tělesná výchova

 

3.4    Přípravné kurzy nabízené školou

Přípravné kurzy nabízené školou:

 

3.5    Způsob a kritéria hodnocení žáků

Kritéria hodnocení
Způsoby hodnocení

 

3.6    Organizace přijímacího řízení

Podmínky pro přijímání ke vzdělávání
Forma přijímacího řízení

Obsah přijímacího řízení
Kritéria přijetí žáka

 

3.7    Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory:

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném znění. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období, než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn.


Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu:

Individuální vzdělávací plán (IVP) žáka sestavuje třídní učitel nebo učitele konkrétního vyučovacího předmětu za pomoci výchovného poradce. IVP má písemnou podobu a je zpracován v souladu s příslušnými legislativními ustanoveními. Individuální vzdělávací plán se zpracovává na základě doporučení školského poradenského zařízení a žádosti zletilého žáka nebo zákonného zástupce žáka. Práce na sestavení IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Před jeho zpracováním budou probíhat rozhovory s jednotlivými vyučujícími, s cílem stanovení např. metod práce s žákem, způsobů kontroly osvojení znalostí a dovedností. Výchovný poradce stanoví termín přípravy IVP a koordinuje společné schůzky s rodiči, pedagogy, vedením školy i žákem samotným. IVP vychází ze školního vzdělávacího programu (ŠVP).

IVP obsahuje informace o úpravách obsahu vzdělávání žáka, časovém a obsahovém rozvržení vzdělávání, úpravách metod a forem výuky a hodnocení žáka, případné úpravy výstupů ze vzdělávání žáka.

Školské poradenské zařízení vyhodnotí poskytování podpůrných opatření ve lhůtě jím stanovené. Škola seznámí s individuálním vzdělávacím plánem všechny vyučující žáka a současně žáka a zákonného zástupce žáka, není-li žák zletilý, který tuto skutečnost potvrdí svým podpisem. Školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou sleduje a nejméně jednou ročně vyhodnocuje naplňování individuálního vzdělávacího plánu a poskytuje žákovi, zákonnému zástupci žáka a škole poradenskou podporu. Shledá-li škola, že podpůrná opatření nejsou dostačující nebo nevedou k naplňování vzdělávacích možností a potřeb žáka, bezodkladně doporučí zletilému žákovi nebo zákonnému zástupci žáka využití poradenské pomoci školského poradenského zařízení. Obdobně škola postupuje i v případě, shledá-li, že poskytovaná podpůrná opatření již nejsou potřebná.

 

3.8    Zabezpečení výuky žáků nadaných a mimořádně nadaných

Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování plánu pedagogické podpory:

Za nadaného žáka se považuje žák, který při adekvátní podpoře vykazuje ve srovnání s vrstevníky vysokou úroveň v jedné či více oblastech schopností či dovedností. Zjišťování mimořádného nadání a vzdělávacích potřeb nadaného žáka provádí školské poradenské zařízení ve spolupráci se školou.

Na základě doporučení ŠPZ mohou být žákovi přiznána podpůrná opatření příslušného stupně stanovená přílohou č. 1 vyhlášky č. 27/2016 Sb. Jedná se zejména o obohacování učiva nad rámec školního vzdělávacího programu, doporučení příslušných odborných knih, časopisů, programů s cílem učivo prohloubit, rozšířit a obohatit o další informace, stimulovat procesy objevování a vyhledávání dalších souvislostí a vazeb, které dané téma vzdělávání nabízí. Nadané žáky je vhodné zapojit do různých projektů, soutěží, umožnit jim účast na studijních zahraničních pobytech, odborných stážích a exkurzích. V případě mimořádného nadání žáka může škola na základě doporučení ŠPZ povolit vzdělávání podle IVP nebo žáka přeřadit na základě zkoušek do vyššího ročníku.

PLPP mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, a s výchovným poradcem.


Pravidla a průběh tvorby, realizace a vyhodnocování individuálního vzdělávacího plánu:

Individuální vzdělávací plán mimořádně nadaného žáka sestavuje třídní učitel ve spolupráci s učiteli vyučovacích předmětů, ve kterých se projevuje mimořádné nadání žáka, s výchovným poradcem a školským poradenským zařízením. IVP mimořádně nadaného žáka má písemnou podobu a při jeho sestavování spolupracuje třídní učitel s rodiči mimořádně nadaného žáka. Při sestavování IVP vycházíme z obsahu IVP stanoveného v § 28 vyhlášky č. 27/2016 Sb. v platném znění. Práce na sestavní IVP jsou zahájeny okamžitě po obdržení doporučení školského poradenského zařízení. IVP je sestaven nejpozději do jednoho měsíce od obdržení doporučení školského poradenského zařízení. Součástí IVP je termín vyhodnocení naplňování IVP a může též obsahovat i termín průběžného hodnocení IVP, je-li to účelné. IVP může být zpracován i pro kratší období, než je školní rok. IVP může být doplňován a upravován v průběhu školního roku. Výchovný poradce zajistí písemný informovaný souhlas zákonného zástupce žáka nebo zletilého žáka, bez kterého nemůže být IVP prováděn.


 

4      Učební plán

4.1    Týdenní dotace - přehled

Vzdělávací oblast/Obsahový okruh

Předmět

Studium

Týdenní dotace
(celkem +
disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Povinné předměty

Jazykové vzdělávání a komunikace

Ceský jazyk a literatura 1

1

1

1

3

Cizí jazyk

2

2

2

6

Společenskovědní vzdělávání

Občanská nauka

1

1

1

3

Přírodovědné vzdělávání

Biologie a ekologie

1

 

 

1

Chemie

0.5

1

0.5

2

Matematické vzdělávání

Matematika

1+1

2

1

4+1

Estetické vzdělávání

Český jazyk a literatura 2

1

1

0+1

2+1

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

1

1

1

3

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Informační technologie

1

1

1

3

Ekonomické vzdělávání

Daňová evidence

 

 

0.5+0.5

0.5+0.5

Ekonomika

 

1

1

2

Odborné vzdělávání

Administrativa prodejny

0.5

0.5

0.5

1.5

Odborné kreslení

0+1

0+1

 

0+2

Odborný výcvik

12+3

12+5.5

12+5.5

36+14

Stroje a zařízení

 

1

1

2

Suroviny

1.5

1.5

1.5

4.5

Technologie

2

2

2

6

Celkem hodin

30.5

34.5

33

79.5+18.5

 

4.1.1      Poznámky k učebnímu plánu

4.2    Celkové dotace - přehled

Vzdělávací oblast/Obsahový okruh

Předmět

Studium

Celkové dotace
(celkem +
disponibilní)

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Povinné předměty

Jazykové vzdělávání a komunikace

Ceský jazyk a literatura 1

34

33

30

97

Cizí jazyk

68

66

60

194

Společenskovědní vzdělávání

Občanská nauka

34

33

30

97

Přírodovědné vzdělávání

Biologie a ekologie

34

 

 

34

Chemie

17

33

15

65

Matematické vzdělávání

Matematika

34+34

66

30

130+34

Estetické vzdělávání

Český jazyk a literatura 2

34

33

0+30

67+30

Vzdělávání pro zdraví

Tělesná výchova

34

33

30

97

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

Informační technologie

34

33

30

97

Ekonomické vzdělávání

Daňová evidence

 

 

15+15

15+15

Ekonomika

 

33

30

63

Odborné vzdělávání

Administrativa prodejny

17

16.5

15

48.5

Odborné kreslení

0+34

0+33

 

0+67

Odborný výcvik

408+102

396+181.5

360+165

1164+448.5

Stroje a zařízení

 

33

30

63

Suroviny

51

49.5

45

145.5

Technologie

68

66

60

194

Celkem hodin

1037

1138.5

990

2571+594.5

 

4.3    Přehled využití týdnů

Ročník

1. ročník

2. ročník

3. ročník

Výuka dle rozpisu učiva

34

33

30

Celkem týdnů

34

33

30

 
 

5      Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP

RVP

ŠVP

Vzdělávací oblasti/Obsahové okruhy

Min. vyuč. hodin za studium

Vyučovací předmět

Počet vyuč. hodin za studium

Týdenních

Celkových

Týdenních

Celkových

Jazykové vzdělávání a komunikace

9

288

Cizí jazyk

6

194

Ceský jazyk a literatura 1

3

97

Společenskovědní vzdělávání

3

96

Občanská nauka

3

97

Přírodovědné vzdělávání

3

96

Biologie a ekologie

1

34

Chemie

2

65

Matematické vzdělávání

4

128

Matematika

4

130

Estetické vzdělávání

2

64

Český jazyk a literatura 2

2

67

Vzdělávání pro zdraví

3

96

Tělesná výchova

3

97

Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích

3

96

Informační technologie

3

97

Ekonomické vzdělávání

2

64

Ekonomika

2

63

Daňová evidence

0.5

15

Odborné vzdělávání

49

1568

Suroviny

4.5

145.5

Technologie

6

194

Stroje a zařízení

2

63

Odborný výcvik

36

1164

Administrativa prodejny

1.5

48.5

Disponibilní časová dotace

18

576

Odborné kreslení

2

67

Odborný výcvik

14

448.5

Matematika

1

34

Daňová evidence

0.5

15

Český jazyk a literatura 2

1

30

Celkem RVP

96

3072

Celkem ŠVP

98

3165.5

 
 

6      Učební osnovy

6.1    Ceský jazyk a literatura 1

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

1

1

1

3

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Ceský jazyk a literatura 1

Oblast

Jazykové vzdělávání a komunikace

Charakteristika předmětu

Jazykové vzdělávání v českém jazyce vychovává žáky ke sdělnému, kultivovanému jazykovému projevu a podílí
se na rozvoji jejich duchovního života. Obecným cílem jazykového vzdělávání je rozvíjet komunikační
kompetenci žáků a naučit je užívat jazyka jako prostředku k dorozumívání a myšlení, k přijímání, sdělování
a výměně informací. Jazykové vzdělávání se rovněž podílí na rozvoji sociálních kompetencí žáků. K dosažení
tohoto cíle přispívá i estetické vzdělávání a naopak estetické vzdělávání prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje
jazykový projev žáků.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
− uplatňovali mateřský jazyk v rovině recepce, reprodukce a interpretace;
− využívali jazykových vědomostí a dovedností v praktickém životě, vyjadřovali se srozumitelně a souvisle,
formulovali a obhajovali své názory;
− chápali význam kultury osobního projevu pro společenské a pracovní uplatnění;
− získávali a kriticky hodnotili informace z různých zdrojů a předávali je vhodným způsobem s ohledem na jejich
uživatele.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Integrace předmětů

 • Vzdělávání a komunikace v českém jazyce

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Personální a sociální kompetence:

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

Způsob hodnocení žáků


Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem ISŠ Na Karmeli Mladá Boleslav. Při hodnocení
se uplatňuje sebehodnocení, kolektivní hodnocení a individuální přístup k žákům (k žákům se
specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
Podklady pro hodnocení učitel získává:
soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
zkouškami písemnými, ústními, didaktickými testy.

 

Ceský jazyk a literatura 1

1. ročník

Počet vyučovacích hodin: 34

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Personální a sociální kompetence
 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence k učení

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Národní jazyk a jeho útvary

• rozlišuje spisovný jazyk, hovorový jazyk, dialekty a stylově příznakové jevy a ve vlastním projevu volí prostředky adekvátní komunikační situaci

• národní jazyk, spisovná a obecná čeština, územní a sociální diferenciace jazyka, zdroje informací o jazyce
• Jak se jmenujeme?
• Umíme se domluvit? Rozumíme si navzájem?

Tematický celek - Hlavní principy českého pravopisu

• v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu
• pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka
• používá spisovný jazyk v odlišných funkčních stylech

• slohové útvary – úprava
• používání spisovného jazyka

Tematický celek - Tvoření slov, stylové rozvrstvení a obohacování slovní zásoby

• pochopit tvoření slov a jeho podstatu

• odvozování, skládání, přejímání z cizích jazyků

Tematický celek - Gramatické tvary a konstrukce a jejich sémantické funkce

• v písemném i mluveném projevu využívá poznatky z tvarosloví

• hlavní principy českého pravopisu (tvarosloví 1: slovní druhy – podstatná jm., přídavná jm., zájmena, číslovky, tvarosloví 2: slovesa, neohebné slovní druhy)

Tematický celek - Vyjadřování přímé i zprostředkované technickými prostředky, monologické i dialogické, neformální i formální, připravené i nepřipravené

• umí klást otázky a vhodně formulovat odpovědi

• rozhovor, vypravování ústní i písemné, telefonování, SMS, užití internetu – e-mail

• v písemném i mluveném projevu využívá poznatků z tvarosloví

• rozhovor, vypravování ústní i písemné, telefonování, SMS, užití internetu – e-mail

Tematický celek - Projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich základní znaky, postupy a prostředky

• v písemném projevu uplatňuje znalosti českého pravopisu
• pracuje s nejnovějšími normativními příručkami českého jazyka

• hlavní principy českého pravopisu (vyjmenovaná slova, přípony a předpony jmen, přejatá slova, souhláskové skupiny, předpony s-, z-, předložky s, z, velká písmena ve vlastních jménech a vlastních názvech)

• vyjadřuje se věcně správně, jasně a srozumitelně

• vypravování, osobní dopis, zpráva, oznámení, inzerát, SMS, e-mail
• kontrolní práce v 1. ročníku: VYPRAVOVÁNÍ

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce

Občan v demokratické společnosti

 

Ceský jazyk a literatura 1

2. ročník

Počet vyučovacích hodin: 33

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Personální a sociální kompetence
 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence k učení

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Slovní zásoba vzhledem k příslušnému oboru vzdělávání

• používá adekvátní slovní zásobu včetně příslušné odborné terminologie

• slovo a jeho význam
• základní a druhotné významy slov
• frazeologie
• homonyma, antonyma, synonyma
• odborné názvy (termíny)

Tematický celek - Zvukové prostředky a ortoepické normy jazyka

• řídí se zásadami správné výslovnosti

• jak mluvíme
• zvuková stránka slova
• zvuková stránka řeči

Tematický celek - Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu

• odhaluje a opravuje jazykové nedostatky a chyby

• věta jednoduchá, větné členy
• souvětí

Tematický celek - Slohotvorní činitelé objektivní a subjektivní

• rozumí obsahu textu i jeho částem

• čemu říkáme sloh
• jazykové projevy mluvené a psané

Tematický celek - Komunikační situace, komunikační strategie

• nahradí běžné cizí slovo českým ekvivalentem a naopak

• jak se dorozumíváme na dálku
• telefonujeme
• posíláme e-mail

Tematický celek - Projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich základní znaky postupy a prostředky

• vytvoří základní útvary administrativního stylu

• jak píšeme dopisy
• osobní dopisy
• úřední dopisy
• jak píšeme žádost
• odborné názvy (termíny)
• odborný text

Tematický celek - Vyprávění, popis osoby, věci, výklad nebo návod k činnosti

• samostatně zpracovává informace

• popis, odborný popis pracovního postupu, návod, popis osoby
• kontrolní práce v 2. ročníku: POPIS PRACOVNÍHO POSTUPU

Tematický celek - Práce s různými příručkami pro školu i veřejnost

• pořizuje z odborného textu výpisky

• vyhledávání hesel v příručce Pravidla českého pravopisu

Tematický celek - Informatická výchova, knihovny a jejich služby, noviny, časopisy a jiná periodika, internet

• zjišťuje potřebné informace z dostupných zdrojů, vybírá je a přistupuje k nim kriticky

• návštěva knihovny, práce s novinami a časopisy, práce na PC – využití internetu

Tematický celek - Zpětná reprodukce textu

• vhodně se prezentuje a obhajuje svá stanoviska

• v rámci všech tematických celků
• práce s texty v čítance

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

 

Ceský jazyk a literatura 1

3. ročník

Počet vyučovacích hodin: 30

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Personální a sociální kompetence
 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence k učení

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Větná skladba, druhy vět z gramatického a komunikačního hlediska, stavba a tvorba komunikátu

• posoudí kompozici textu, jeho slovní zásobu a skladbu

• větná stavba a interpunkce
• interpunkce nejsou jenom čárky

Tematický celek - Postavení češtiny mezi ostatními evropskými jazyky

• orientuje se v soustavě jazyků

• indoevropské jazyky
• slovanské jazyky
• původ a vývoj češtiny

Tematický celek - Projevy prostě sdělovací, administrativní, prakticky odborné, jejich základní znaky, postupy a prostředky

• má přehled o základních slohových postupech uměleckého stylu

• životopis
• výpisky
• objednáváme, reklamujeme, inzerujeme
• vyplňujeme formuláře
• výklad
• odborný referát
• kontrolní práce ve 3. ročníku: ODBORNÝ REFERÁT nebo ŽÁDOST DOLOŽENÁ ŽIVOTOPISEM

• odborně se vyjadřuje o jevech svého oboru v základních útvarech odborného stylu, především popisného a výkladového

• životopis
• výpisky
• objednáváme, reklamujeme, inzerujeme
• vyplňujeme formuláře
• výklad
• odborný referát
• kontrolní práce ve 3. ročníku: ODBORNÝ REFERÁT nebo ŽÁDOST DOLOŽENÁ ŽIVOTOPISEM

Tematický celek - Druhy řečnických projevů

• vyjadřuje postoje neutrální, pozitivní (pochválit) i negativní (kritizovat, polemizovat)

• výklad, referát
• jak jednáme se zákazníkem

• přednese krátký projev

• výklad, referát
• jak jednáme se zákazníkem

Tematický celek - Grafická a formální úprava jednotlivých písemných projevů

• orientuje se ve výstavbě textu

• výpisky
• u všech tematických celků

• průběžně, texty v čítance, novinách a časopisech

Tematický celek - Práce s různými příručkami pro školu a veřejnost

• používá klíčových slov při vyhledávání informačních pramenů

• vyhledávání hesel v příručce Pravidla českého pravopisu
• u všech tematických celků

Tematický celek - Informatická výchova, knihovny, jejich služby, noviny, časopisy a jiná periodika, internet

• má přehled o knihovnách a jejich službách

• návštěva knihovny, práce s novinami a časopisy, práce na PC – využití internetu

Tematický celek - Získávání a zpracování informací z textu, jejich třídění a hodnocení

• používá klíčová slova při vyhledávání informačních pramenů

• práce s texty v čítance, s novinami a časopisy

• má přehled o denním tisku a tisku podle svých zájmů

• práce s texty v čítance, s novinami a časopisy

Tematický celek - Druhy a žánry textu

• rozpozná funkční styl a v typických příkladech slohový útvar

• umělecký text, publicistika, odborný text
• práce s texty v čítance, novinami a časopisy

Tematický celek - Zpětná reprodukce textu

• vystihne charakteristické znaky různých druhů textu a rozdíly mezi nimi

• práce zejména s texty v čítance

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

   

6.2    Cizí jazyk

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

2

2

2

6

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Cizí jazyk

Oblast

Jazykové vzdělávání a komunikace

Charakteristika předmětu

Vzdělávání v cizím jazyce se významně podílí na přípravě žáků na aktivní život v multikulturní společnosti,
neboť vede žáky k osvojení praktických řečových dovedností cizího jazyka jako nástroje dorozumění v situacích
každodenního osobního a pracovního života. Připravuje žáky k efektivní účasti v přímé i nepřímé komunikaci
včetně přístupu k informačním zdrojům, rozšiřuje jejich znalosti o světě. Současně přispívá k formování
osobnosti žáků, rozvíjí jejich komunikativní kompetence a schopnost učit se po celý život.

Učí je vnímavosti ke kultuře, schopnosti užívat způsoby dorozumění s mluvčími jiných kultur.
Vzdělávání v cizím jazyce navazuje na RVP ZV a směřuje k osvojení kvalitní úrovně jazykových znalostí
a komunikativních dovedností, která odpovídá výstupní úrovni A2+ podle Společného evropského referenčního
rámce pro jazyky.
Rozsah produktivní slovní zásoby činí přibližně 320 lexikálních jednotek za rok. Z toho obecně odborná
a odborná terminologie tvoří nejméně 20 % slovní zásoby za studium.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− komunikovat v rámci základních témat, vyměňovat si názory a informace týkající se známých témat
všeobecných i odborných v projevech mluvených i psaných, volit vhodné komunikační strategie a jazykové
prostředky; vyjadřovat srozumitelně hlavní myšlenky;
− efektivně pracovat s cizojazyčným textem včetně jednoduššího odborného textu, využívat text jako zdroj
poznání i jako prostředku ke zkvalitňování svých jazykových znalostí;
− získávat informace o světě, zvláště o zemích studovaného jazyka, a získané poznatky využívat ke komunikaci;
− pracovat se slovníky, jazykovými aj. příručkami, popř. i s dalšími zdroji informací v cizím jazyce včetně
internetu, využívat práce s těmito informačními zdroji ke studiu jazyka i k prohlubování svých všeobecných
vědomostí a dovedností;
− efektivně se učit cizí jazyk; využívat vědomosti a dovednosti získané ve výuce mateřského jazyka při studiu
cizího jazyka;
− chápat a respektovat tradice, zvyky a odlišné sociální a kulturní hodnoty jiných národů a jazykových oblastí, ve
vztahu k představitelům jiných kultur se projevovat v souladu se zásadami demokracie.
Vzdělávání v cizích jazycích je založeno na humanistických přístupech k žákovi a kognitivně komunikativním
způsobu výuky včetně využívání didaktických interkulturních aspektů. Je žádoucí používat aktivizující
didaktické metody, organizovat činnosti podporující zvýšenou myšlenkovou aktivitu žáků, objevovat pro žáky
strategie učení odpovídající jejich učebním předpokladům, podporovat sebedůvěru, samostatnost a iniciativu
žáků, rovněž jejich sebekontrolu a sebehodnocení. K podpoře výuky jazyků je vhodné používat multimediální
výukové programy a internet, podle podmínek umožnit výuku některých tematických celků jiných předmětů
v cizím jazyce, integrovat odborný jazyk do výuky včetně odborného výcviku, rozvíjet kontakty mezi školami
v zahraničí. Organizovat odborné jazykové pobyty jako podpůrné aktivity pro poznávání života v multikulturní
společnosti a podporovat vedení jazykového portfolia. Je vhodné výuku orientovat prakticky, se zaměřením na
řečové dovednosti a postupné zkvalitňování jazykové správnosti projevu. Vyučovací proces by měl směřovat
k motivaci žáků ke studiu jazyků.

V kompetenci škol je zařazení takových témat do ŠVP, která odpovídají potřebě a specializaci vyučovaných oborů.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Integrace předmětů

 • Vzdělávání a komunikace v cizím jazyce

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Způsob hodnocení žáků


Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem ISŠ Na Karmeli Mladá Boleslav. Při hodnocení
se uplatňuje sebehodnocení, kolektivní hodnocení a individuální přístup k žákům (k žákům se
specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
Podklady pro hodnocení učitel získává:
soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
zkouškami písemnými, ústními, didaktickými testy.

 

Cizí jazyk

1. ročník

Počet vyučovacích hodin: 68

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Řečové dovednosti

• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti
• rozumí přiměřeným souvislým projevům a krátkým rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně spisovným jazykem; projevy mohou obsahovat i několik snadno odhadnutelných výrazů
• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty včetně jednoduchých odborných textů, orientuje se v textu, v textu nalezne důležité informace, hlavní i vedlejší myšlenky
• vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text
• reaguje komunikativně správně v běžných životních situacích a v jednoduchých pracovních situacích v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků, dokáže si vyžádat a podat jednoduchou informaci, sdělit své stanovisko
• požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči
• vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi nebo zážitky ze svého prostředí
• zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z vyslechnutého nebo přečteného textu, samostatně, popř. s pomocí slovníku a jiných jazykových příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení, jednoduchého popisu, vyprávění, osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání
• uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje základní pravopisné normy

• receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů
• receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného
• produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky
• produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací apod.
• jednoduchý překlad
• interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností
• interakce ústní
• interakce písemná

Tematický celek - Jazykové prostředky

• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti
• vhodně aplikuje slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru
• vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného jazyka a využívá je pro porozumění textu i ve vlastním projevu
• uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje základní pravopisné normy
• používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno předvídatelných situací

• výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
• slovní zásoba a její tvoření
• gramatika (tvarosloví a větná skladba)

Tematický celek - Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce

• vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům, pohotově a vhodně řeší každodenní snadno předvídatelné řečové situace i jednoduché a typické situace týkající se pracovní činnosti

• tematické okruhy: osobní údaje a životopis, moje rodina, přátelé, dům a domov, volný čas a zábava, každodenní život, práce a zaměstnání, péče o zdraví

 

Cizí jazyk

2. ročník

Počet vyučovacích hodin: 66

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Řečové dovednosti

• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti
• rozumí přiměřeným souvislým projevům a krátkým rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně spisovným jazykem; projevy mohou obsahovat i několik snadno odhadnutelných výrazů
• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty včetně jednoduchých odborných textů, orientuje se v textu, v textu nalezne důležité informace, hlavní i vedlejší myšlenky
• vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text
• reaguje komunikativně správně v běžných životních situacích a v jednoduchých pracovních situacích v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků, dokáže si vyžádat a podat jednoduchou informaci, sdělit své stanovisko
• požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči
• vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi nebo zážitky ze svého prostředí
• zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z vyslechnutého nebo přečteného textu, samostatně, popř. s pomocí slovníku a jiných jazykových příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení, jednoduchého popisu, vyprávění, osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání
• uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje základní pravopisné normy

• receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů
• receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného
• produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky
• produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací apod.
• jednoduchý překlad
• interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností
• interakce ústní
• interakce písemná

Tematický celek - Jazykové prostředky

• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti
• vhodně aplikuje slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru
• vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného jazyka a využívá je pro porozumění textu i ve vlastním projevu
• uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje základní pravopisné normy
• používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno předvídatelných situací

• výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
• slovní zásoba a její tvoření
• gramatika (tvarosloví a větná skladba)

Tematický celek - Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce

• vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům, pohotově a vhodně řeší každodenní snadno předvídatelné řečové situace i jednoduché a typické situace týkající se pracovní činnosti

• tematické okruhy: jídlo a nápoje, služby, nakupování, cestování, vzdělání
• komunikační situace: získávání a poskytování informací v oblasti osobní, veřejné, vzdělávací a pracovní – nakupování jízdenek a vstupenek, zboží, občerstvení, uvedení do společnosti, objednávka v restauraci

 

Cizí jazyk

3. ročník

Počet vyučovacích hodin: 60

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Řečové dovednosti

• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti
• rozumí přiměřeným souvislým projevům a krátkým rozhovorům rodilých mluvčích pronášeným zřetelně spisovným jazykem; projevy mohou obsahovat i několik snadno odhadnutelných výrazů
• odhaduje význam neznámých výrazů podle kontextu a způsobu tvoření
• čte s porozuměním věcně i jazykově přiměřené texty včetně jednoduchých odborných textů, orientuje se v textu, v textu nalezne důležité informace, hlavní i vedlejší myšlenky
• vhodně používá překladové i jiné slovníky v tištěné i elektronické podobě a umí přeložit přiměřený text
• reaguje komunikativně správně v běžných životních situacích a v jednoduchých pracovních situacích v rozsahu aktivně osvojených jazykových prostředků, dokáže si vyžádat a podat jednoduchou informaci, sdělit své stanovisko
• požádá o vysvětlení neznámého výrazu, o zopakování dotazu či sdělení nebo zpomalení tempa řeči
• vyjádří, jak se cítí, dokáže rozsáhleji popsat místo, lidi nebo zážitky ze svého prostředí
• zaznamená písemně hlavní myšlenky a informace z vyslechnutého nebo přečteného textu, samostatně, popř. s pomocí slovníku a jiných jazykových příruček, zformuluje vlastní myšlenky ve formě krátkého sdělení, jednoduchého popisu, vyprávění, osobního dopisu a odpovědi na dopis, pozdravů, blahopřání
• uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje základní pravopisné normy

• receptivní řečová dovednost sluchová = poslech s porozuměním monologických i dialogických projevů
• receptivní řečová dovednost zraková = čtení a práce s textem včetně odborného
• produktivní řečová dovednost ústní = mluvení zaměřené situačně i tematicky
• produktivní řečová dovednost písemná = zpracování textu v podobě reprodukce, osnovy, výpisků, anotací apod.
• jednoduchý překlad
• interaktivní řečové dovednosti = střídání receptivních a produktivních činností
• interakce ústní
• interakce písemná

Tematický celek - Jazykové prostředky

• rozlišuje základní zvukové prostředky daného jazyka, vyslovuje co nejblíže přirozené výslovnosti
• vhodně aplikuje slovní zásobu včetně vybrané frazeologie v rozsahu daných komunikačních situací a tematických okruhů a vybranou základní odbornou slovní zásobu ze svého oboru
• vhodně uplatňuje základní způsoby tvoření slov daného jazyka a využívá je pro porozumění textu i ve vlastním projevu
• uplatňuje v písemném projevu správnou grafickou podobu jazyka, dodržuje základní pravopisné normy
• používá běžné gramatické prostředky a vzorce v rámci snadno předvídatelných situací

• výslovnost (zvukové prostředky jazyka)
• slovní zásoba a její tvoření
• gramatika (tvarosloví a větná skladba)

Tematický celek - Tematické okruhy, komunikační situace a jazykové funkce

• vyjadřuje se ústně i písemně ke stanoveným tématům, pohotově a vhodně řeší každodenní snadno předvídatelné řečové situace i jednoduché a typické situace týkající se pracovní činnosti
• má faktické znalosti především o základních geografických, demografických, hospodářských, politických, kulturních faktorech zemí dané jazykové oblasti včetně vybraných poznatků z oboru, a to v porovnání s reáliemi mateřské země a jazyka
• zná základní společenské zvyklosti a sociokulturní specifika zemí daného jazyka ve srovnání se zvyklostmi v České republice, uplatňuje je vhodně v komunikaci a při řešení problémů i v jiných vyučovacích předmětech

• tematické okruhy: Česká republika, anglicky mluvící země, práce a zaměstnání
• komunikační situace: sjednání schůzky, jednání s budoucím zaměstnavatelem, informování se na služby, objednávka služby, dotazy v informačním středisku a na ulici v neznámém městě, oficiální nebo obchodní dopis, vzkaz, blahopřání apod, obraty k zahájení a ukončení komunikace, pozdrav, prosba, žádost, poděkování, vyjádření souhlasu, nesouhlasu, odmítnutí, zklamání, naděje, obavy, projevu radosti apod.

   

6.3    Občanská nauka

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

1

1

1

3

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Občanská nauka

Oblast

Společenskovědní vzdělávání

Charakteristika předmětu

Obecným cílem této vzdělávací oblasti v odborném školství je připravit žáky na aktivní občanský život v
demokratické společnosti. Výchova k demokratickému občanství směřuje především k pozitivnímu ovlivňování
hodnotové orientace žáků tak, aby byli slušnými lidmi a informovanými aktivními občany svého demokratického
státu, aby jednali odpovědně a uvážlivě nejen ku vlastnímu prospěchu, ale též pro veřejný zájem a prospěch. Žáci
se učí porozumět společnosti a světu, kde žijí, uvědomovat si vlastní identitu a nenechat se manipulovat.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− využívat svých vědomostí a dovedností v praktickém životě: ve styku s jinými lidmi a s různými institucemi,
při řešení praktických otázek svého politického a občanského rozhodování, hodnocení a jednání, při řešení svých
problémů osobního, právního a sociálního charakteru;
− získávat a hodnotit informace z různých zdrojů – verbálních, ikonických (obrazy, fotografie, mapy...) a
kombinovaných (filmy).
Vzdělávání v občanském základu usiluje o formování a posilování těchto pozitivních citů, postojů, preferencí a
hodnot:
− jednat odpovědně a žít čestně;
− projevovat občanskou aktivitu, vážit si demokracie a svobody, preferovat demokratické hodnoty a přístupy
před nedemokratickými, i když má demokracie své stinné stránky (korupce, kriminalita...), jednat v souladu s
humanitou a vlastenectvím, s demokratickými občanskými ctnostmi, respektovat lidská práva, chápat meze
lidské svobody a tolerance, jednat odpovědně a solidárně;
− přemýšlet o skutečnosti kolem sebe, tvořit si vlastní úsudek, nenechat se manipulovat;
− uznávat, že základní hodnotou je život, a proto je třeba si života vážit a chránit jej;
− na základě vlastní identity ctít identitu jiných lidí, považovat je za stejně hodnotné, jako sebe sama – tedy
oprostit se ve vztahu k jiným lidem od předsudků, netolerantního jednání a nesnášenlivosti;
− zlepšovat a chránit životní prostředí, jednat ekologicky;
− vážit si hodnot lidské práce, jednat hospodárně, odpovědně řešet své finanční záležitosti, neničit majetek, ale
pečovat o něj, snažit se zanechat po sobě něco pozitivního pro vlastní blízké lidi i pro širší komunitu.
Důraz se klade nikoliv na sumu teoretických poznatků, ale na přípravu na praktický odpovědný a aktivní život.
Tento kurikulární rámec by měly vést k lepšímu porozumění mnohotvárnosti dnešního světa, porozumění
nárokům, které na lidi život v současné době klade, a k získání potřebných klíčových kompetencí pro řešení
občanských i soukromých aktivit jednotlivce. Významnou úlohu má rozvíjení finanční a mediální gramotnosti
žáků jako důležitých dovedností, kterými by měl být vybaven člověk dnešní doby.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Integrace předmětů

 • Společenskovědní vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Personální a sociální kompetence:

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám:

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci:

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje:

Způsob hodnocení žáků


Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem ISŠ Na Karmeli Mladá Boleslav. Při hodnocení
se uplatňuje sebehodnocení, kolektivní hodnocení a individuální přístup k žákům (k žákům se
specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
Podklady pro hodnocení učitel získává:
soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
zkouškami písemnými, ústními, didaktickými testy.

 

Občanská nauka

1. ročník

Počet vyučovacích hodin: 34

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - ČR v dějinách

• dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, podle mapy popíše její polohu a vyjmenuje sousední státy
• popíše státní symboly
• vysvětlí na příkladech osudů lidí (např. civilistů, zajatců, Židů, Romů, příslušníků odboje,…), jak si nacisté počínali na okupovaných územích
• dovede popsat vznik a vývoj české státnosti
• vysvětlí na příkladech osudů lidí (např. civilistů, zajatců, Židů, Romů, příslušníků odboje,…), jak si nacisté počínali na okupovaných územích

• česká středověká státnost a novověká státnost
• mezníky československé a české státnosti v minulém století, 1. odboj, vznik Československa 1918
• rok 1938 Mnichovská dohoda, německá okupace 1939 - 1945, II. svět. válka a odboj
• holocaust
• osvobození 1945 a poválečný vývoj, nástup komunistické diktatury a 50. léta
• rok 1968 a snaha o reformu socialismu, okupace a tzv. období normalizace, boj proti komunistickému režimu
• listopad 1989, rozdělení Československa a budování demokracie

Tematický celek - Osobní finance

• dovede sestavit fiktivní odpovědný rozpočet životních nákladů
• dovede reklamovat koupené zboží nebo služby
• dovede z textu fiktivní smlouvy běžné v praktickém životě (např. o koupi zboží, cestovním zájezdu, pojištění) zjistit, jaké mu z ní vyplývají povinnosti a práva
• dovede si zřídit peněžní účet, provést bezhotovostní platbu, sledovat pohyb peněz na svém účtu
• dovede zjistit, jaké služby poskytuje konkrétní peněžní ústav (banka, pojišťovna) a na základě zjištěných informací posoudit, zda konkrétní služby jsou pro něho únosné (např. půjčka), nebo nutné a výhodné
• vysvětlí, jak je možné se zabezpečit na stáří
• vysvětlí důsledky nesplácení úvěrů a navrhne možnosti řešení tíživé finanční situace své, či domácnosti
• dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v tíživé sociální situaci

• majetek a jeho nabývání, pojištění.
• vlastnictví a spoluvlastnictví
• hospodaření s majetkem, rodinný rozpočet.
• bankovnictví a půjčky, důsledky nesplácení půjček
• kupní smlouva a reklamace
• krizové finanční situace člověka a jejich řešení
• odpovědnost za škodu
• zabezpečení na stáří

Tematický celek - Člověk jako osobnost

• dovede popsat etapy lidského života
• popíše psychické vlastnosti osobnosti

• etapy lidského života
• tělesná a duševní stránka osobnosti, temperament, charakter, schopnosti
• paměť a učení, zásady duševního zdraví
• ochrana zdraví, zásady první pomoci

Tematický celek - Rodinné právo

• vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi a rodiči, mezi manželi; dovede v této oblasti práva vyhledat informace a pomoc při řešení konkrétního problému
• uvede, jaká práva a povinnosti pro něho vyplývají z jeho role v rodině, ve škole, na pracovišti
• vysvětlí práva a povinnost mezi dětmi a rodiči, mezi manželi; dovede v této oblasti práva vyhledat informace a pomoc při řešení konkrétního problému

• rodinné právo
• vztahy mezi manželi
• právní vztahy mezi rodiči a dětmi
• vyživovací povinnost
• náhradní péče

• mezilidské vztahy, vztahy v rodině, postavení mužů a žen, mezigenerační vztahy, vrstevnické skupiny
• komunikace, zásady komunikace
• asertivita, zvládání konfliktů
• pravidla slušného chování

Tematický celek - Trestní právo

• popíše, čím se zabývají orgány činné v trestním řízení
• uvede, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní odpovědnost
• dovede aplikovat postupy vhodného jednání, stane-li se svědkem nebo obětí kriminálního jednání (šikana, lichva, násilí, vydírání,…)

• trestní právo
• druhy trestů
• orgány činné v trestním řízení
• vyšetřování a potrestání trestného činu
• trestná činnost mladistvých
• kriminalita páchaná na mladistvých

Tematický celek - Člověk a životní styl

• objasní, jak se mají řešit konflikty mezi vrstevníky a žáky, co se rozumí šikanou a vandalismem a jaké mají tyto jevy důsledky
• dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v tíživé sociální situaci

• životní styl a trávení volného času, alternativní hnutí
• vliv prostředí na člověka, osobní hodnotový žebříček
• extremismus, šikana
• závislosti a jejich vliv na destrukci člověka

Tematický celek - Člověk a společnost

• dovede aplikovat zásady slušného chování v běžných životních situacích; uvede příklady sousedské pomoci a spolupráce, lásky, přátelství a dalších hodnot
• uvede, jaká práva a povinnosti pro něho vyplývají z jeho role v rodině, ve škole, na pracovišti
• objasní, jak se mají řešit konflikty mezi vrstevníky a žáky, co se rozumí šikanou a vandalismem a jaké mají tyto jevy důsledky

• životní styl a trávení volného času, alternativní hnutí
• vliv prostředí na člověka, osobní hodnotový žebříček
• extremismus, šikana
• závislosti a jejich vliv na destrukci člověka

• mezilidské vztahy, vztahy v rodině, postavení mužů a žen, mezigenerační vztahy, vrstevnické skupiny
• komunikace, zásady komunikace
• asertivita, zvládání konfliktů
• pravidla slušného chování

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

 

Občanská nauka

2. ročník

Počet vyučovacích hodin: 33

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Člověk jako občan

• na základě pozorování života kolem sebe a informací z médií uvede příklady porušování genderové rovnosti (rovnosti mužů a žen)

• lidská práva, rovnost
• listina základních práv a svobod
• práva dětí
• demokracie
• občan v demokratickém státě
• nedemokratické režimy
• občanské ctnosti
• obec, samospráva obce

• uvede základní lidská práva, která jsou zakotvena v českých zákonech – včetně práv dětí, popíše, kam se obrátit, když jsou lidská práva ohrožena

• lidská práva, rovnost
• listina základních práv a svobod
• práva dětí
• demokracie
• občan v demokratickém státě
• nedemokratické režimy
• občanské ctnosti
• obec, samospráva obce

• uvede příklady jednání, které demokracii ohrožuje (sobectví, korupce, kriminalita, násilí, neodpovědnost, …)

• lidská práva, rovnost
• listina základních práv a svobod
• práva dětí
• demokracie
• občan v demokratickém státě
• nedemokratické režimy
• občanské ctnosti
• obec, samospráva obce

• uvede, k čemu je pro občana dnešní doby prospěšný demokratický stát a jaké má ke svému státu a jeho ostatním lidem občan povinnosti

• lidská práva, rovnost
• listina základních práv a svobod
• práva dětí
• demokracie
• občan v demokratickém státě
• nedemokratické režimy
• občanské ctnosti
• obec, samospráva obce

• uvede konkrétní příklad pozitivní občanské angažovanosti

• lidská práva, rovnost
• listina základních práv a svobod
• práva dětí
• demokracie
• občan v demokratickém státě
• nedemokratické režimy
• občanské ctnosti
• obec, samospráva obce

• uvede základní zásady a principy, na nich je založena demokracie

• lidská práva, rovnost
• listina základních práv a svobod
• práva dětí
• demokracie
• občan v demokratickém státě
• nedemokratické režimy
• občanské ctnosti
• obec, samospráva obce

• v konkrétních příkladech ze života rozliší pozitivní jednání (tj. jednání, které je v souladu s občanskými ctnostmi), od špatného, nedemokratického jednání

• lidská práva, rovnost
• listina základních práv a svobod
• práva dětí
• demokracie
• občan v demokratickém státě
• nedemokratické režimy
• občanské ctnosti
• obec, samospráva obce

• uvede konkrétní příklady ochrany menšin v demokratické společnosti

• lidská práva, rovnost
• listina základních práv a svobod
• práva dětí
• demokracie
• občan v demokratickém státě
• nedemokratické režimy
• občanské ctnosti
• obec, samospráva obce

• dovede debatovat o zcela jednoznačném a mediálně známém porušení principů nebo zásad demokracie

• lidská práva, rovnost
• listina základních práv a svobod
• práva dětí
• demokracie
• občan v demokratickém státě
• nedemokratické režimy
• občanské ctnosti
• obec, samospráva obce

• pochopí ústavu a ústavní systém

• lidská práva, rovnost
• listina základních práv a svobod
• práva dětí
• demokracie
• občan v demokratickém státě
• nedemokratické režimy
• občanské ctnosti
• obec, samospráva obce

Tematický celek - Člověk a právo

• vysvětlí fungování právního systému
• pochopí úlohu právnických povolání
• popíše, čím se zabývá policie, soudy, advokacie a notářství
• uvede, kdy je člověk způsobilý k právním úkonům a má trestní odpovědnost

• právo, právní stát
• soudy a jejich soustava
• právnická povolání – notáři, advokáti, soudci

Tematický celek - Stát a národ, masmédia

• popíše na základě pozorování lidí kolem sebe a informací z médií, jak jsou lidé v současné české společnosti rozvrstveni z hlediska národnosti, náboženství a sociálního postavení; vysvětlí, proč sám sebe přiřazuje k určitému etniku (národu,…)
• na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho může vzniknout napětí nebo konflikt mezi příslušníky většinové společnosti a příslušníkem některé z menšin
• uvede konkrétní příklady ochrany menšin v demokratické společnosti
• je schopen rozeznat zcela zřejmé konkrétní příklady ovlivňování veřejnosti (např. v médiích, v reklamě, jednotlivými politiky…)
• na základě pozorování života kolem sebe a informací z médií uvede příklady porušování genderové rovnosti (rovnosti mužů a žen)
• vysvětlí, proč je třeba zobrazení světa, událostí a lidí v médiích (mediální obsahy) přijímat kriticky
• uvede příklady extremismu, např. na základě mediálního zpravodajství nebo pozorováním jednání lidí kolem sebe; vysvětlí, proč jsou extremistické názory a jednání nebezpečné
• dovede debatovat o zcela jednoznačném a mediálně známém porušení principů nebo zásad demokracie
• popíše státní symboly

• stát a národ
• lidská společnost a společenské skupiny, současná česká společnost, její vrstvy
• sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti
• vlastenectví a národní tradice
• masmédia a jejich funkce
• masmédia – práce ve skupinách

Tematický celek - Politika, politický systém

• uvede, k čemu je pro občana dnešní doby prospěšný demokratický stát a jaké má ke svému státu a jeho ostatním lidem občan povinnosti
• uvede nejvýznamnější české politické strany, vysvětlí, proč se uskutečňují svobodné volby a proč se jich mají lidé zúčastnit; popíše, podle čeho se může občan orientovat, když zvažuje nabídku politických stran
• uvede příklady extremismu, např. na základě mediálního zpravodajství nebo pozorováním jednání lidí kolem sebe; vysvětlí, proč jsou extremistické názory a jednání nebezpečné
• uvede základní zásady a principy, na nich je založena demokracie
• pochopí ústavu a ústavní systém
• pochopí podstatu volebního systému
• vysvětlí úlohu prezidenta a vlády

• ústava
• politický systém v ČR – parlament
• přijímání zákonů v ČR
• vláda
• prezident
• politika
• politické strany – rozdělení
• volby, volební právo
• politický radikalismus a extremismus

Tematický celek - Věda a umění

• pochopí úlohu vědy a umění v životě

• duchovní a hmotná kultura
• význam vědeckého poznání pro člověka
• člověk a umění

• postavení mužů a žen ve společnosti
• důležité sociální útvary, rodina, komunita, vrstevnické skupiny
• současná česká společnost a její vrstvy
• sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti
• rasy, národy a národnosti, většina a menšina ve společnosti, migrace v současném světě

Tematický celek - Lidská společnost

• popíše na základě pozorování lidí kolem sebe a informací z médií, jak jsou lidé v současné české společnosti rozvrstveni z hlediska národnosti, náboženství a sociálního postavení; vysvětlí, proč sám sebe přiřazuje k určitému etniku (národu,…)
• na konkrétních příkladech vysvětlí, z čeho může vzniknout napětí nebo konflikt mezi příslušníky většinové společnosti a příslušníkem některé z menšin
• uvede konkrétní příklady ochrany menšin v demokratické společnosti
• na základě pozorování života kolem sebe a informací z médií uvede příklady porušování genderové rovnosti (rovnosti mužů a žen)
• objasní, jak se mají řešit konflikty mezi vrstevníky a žáky, co se rozumí šikanou a vandalismem a jaké mají tyto jevy důsledky
• dovede aplikovat postupy vhodného jednání, stane-li se svědkem nebo obětí kriminálního jednání (šikana, lichva, násilí, vydírání,…)
• dovede vyhledat pomoc, ocitne-li se v tíživé sociální situaci

• postavení mužů a žen ve společnosti
• důležité sociální útvary, rodina, komunita, vrstevnické skupiny
• současná česká společnost a její vrstvy
• sociální nerovnost a chudoba v současné společnosti
• rasy, národy a národnosti, většina a menšina ve společnosti, migrace v současném světě

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Člověk a svět práce

Člověk a životní prostředí

 

Občanská nauka

3. ročník

Počet vyučovacích hodin: 30

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí
 • Kompetence k pracovnímu uplatnění a podnikatelským aktivitám
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Globalizace

• uvede příklady velmocí, zemí vyspělých, rozvojových a zemí velmi chudých (včetně lokalizace na mapě)
• na příkladech z hospodářství, kulturní sféry nebo politiky popíše, čemu se říká globalizace
• uvede hlavní problémy dnešního světa (globální problémy), lokalizuje na mapě ohniska napětí v soudobém světě

• problémy současného světa
• mezinárodní solidarita a pomoc
• globální problémy soudobého světa - populační exploze, vyčerpání přírodních zdrojů, nedostatek pitné vody apod.
• globalizace a její důsledky
• světové velmoci - politický, hospodářský a geografický charakter (USA, Rusko, Čína aj.)
• vyspělé státy všech světadílů - politický, hospodářský a geografický charakter
• rozvojové země - politický, hospodářský a geografický charakter

Tematický celek - Člověk a svět práce

• dovede vyhledat nabídky zaměstnání, kontaktovat případného zaměstnavatele a úřad práce, prezentovat své pracovní dovednosti a zkušenosti
• popíše, co má obsahovat pracovní smlouva
• dovede vyhledat poučení a pomoc v pracovněprávních záležitostech
• dovede si zkontrolovat, zda jeho mzda a pracovní zařazení odpovídají pracovní smlouvě a jiným písemně dohodnutým podmínkám
• vysvětlí, proč občané platí daně, sociální a zdravotní pojištění

• příprava na povolání a profesní kariéra
• zákoník práce a pracovní právo
• pracovní poměr, dovolená, pracovní spory
• trh práce, úřad práce, nezaměstnanost
• návštěva ÚP
• sociální zabezpečení, státní soc. podpora, kriz. finanční situace
• sociální politika státu, daně

Tematický celek - Člověk a ekonomika

• vysvětlí, co má vliv na cenu zboží
• vysvětlí základní ekonomické pojmy
• dovede sestavit fiktivní odpovědný rozpočet životních nákladů
• dovede reklamovat koupené zboží nebo služby
• dovede z textu fiktivní smlouvy běžné v praktickém životě (např. o koupi zboží, cestovním zájezdu, pojištění) zjistit, jaké mu z ní vyplývají povinnosti a práva
• dovede si zřídit peněžní účet, provést bezhotovostní platbu, sledovat pohyb peněz na svém účtu
• dovede zjistit, jaké služby poskytuje konkrétní peněžní ústav (banka, pojišťovna) a na základě zjištěných informací posoudit, zda konkrétní služby jsou pro něho únosné (např. půjčka), nebo nutné a výhodné

• národní hospodářství, struktura NH, ukazatele vývoje NH, ekonomický růst, inflace, platební bilance
• monopol a konkurence, hospodářská politika státu
• mezinárodní ekonomika
• reklamace

Tematický celek - ČR a její postavení ve světě

• vysvětlí, k jakým nadnárodním uskupením ČR patří a jaké jí z toho plynou závazky
• popíše, proč existuje EU a jaké povinnosti a výhody z členství v EU plynou našim občanům
• dovede najít ČR na mapě světa a Evropy, podle mapy popíše její polohu a vyjmenuje sousední státy

• ČR a její postavení ve světě
• ČR - politický, hospodářský a geografický charakter
• evropská integrace, zapojování ČR do EU, důsledky vstupu ČR do EU
• Evropská unie. Zahraniční politika ČR a mezinárodní spolupráce
• OSN
• NATO

Tematický celek - Terorismus

• vysvětlí, čím mohou být nebezpečné některé náboženské sekty nebo a náboženská nesnášenlivost
• na příkladu (z médií nebo z jiných zdrojů) vysvětlí, jakých metod používají teroristé a za jakým účelem

• politický radikalismus, extremismus a terorismus
• světový terorismus
• současná hlavní ohniska napětí

Tematický celek - Člověk a náboženství

• popíše specifika některých náboženství, k nimž se hlásí obyvatelé ČR a Evropy
• vysvětlí, čím mohou být nebezpečné některé náboženské sekty nebo a náboženská nesnášenlivost

• víra, náboženství, ateismus
• církve a sekty, náboženský fundamentalismus

Tematický celek - Etiketa

• dovede aplikovat zásady slušného chování v běžných životních situacích; uvede příklady sousedské pomoci a spolupráce, lásky, přátelství a dalších hodnot

• odpovědnost, slušnost, dobrý vztah k lidem
• smysl lidského života, životní spokojenost, štěstí, osobní hodnotový žebříček

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce

   

6.4    Biologie a ekologie

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

1

0

0

1

Povinný

 

 

 

 

Název předmětu

Biologie a ekologie

Oblast

Přírodovědné vzdělávání

Charakteristika předmětu

Výuka biologie a ekologie přispívá k hlubšímu a komplexnímu pochopení přírodních jevů a zákonů, k formování
žádoucích vztahů k přírodnímu prostředí a umožňuje žákům proniknout do dějů, které probíhají v živé i neživé
přírodě.

Cílem předmětu je především naučit žáky využívat přírodovědných poznatků v profesním i občanském životě,
klást si otázky o okolním světě a vyhledávat k nim relevantní, na důkazech založené odpovědi. Jde o pochopení
vztahu člověka a prostředí a důležitost ochrany životního prostředí, porozumění základním zákonitostem ve
fungování živých soustav, rozvíjení aktivního zdravého životního stylu a utváření odpovědného chování vůči
sobě i ostatní a také vůči přírodě.

Vyučování směřuje k tomu, aby žáci uměli:
− využívat přírodovědných poznatků a dovedností v praktickém životě ve všech situacích, které souvisejí
s přírodovědnou oblastí;
− logicky uvažovat, analyzovat a řešit jednoduché přírodovědné problémy;
− komunikovat, vyhledávat a interpretovat přírodovědné informace a zaujímat k nim stanovisko, využívat
získané informace v diskusi k přírodovědné a odborné tematice;
− porozumět základním ekologickým souvislostem a postavení člověka v přírodě a zdůvodnit nezbytnost
udržitelného rozvoje;
− posoudit chemické látky z hlediska nebezpečnosti a vlivu na živé organismy.

V afektivní oblasti směřuje přírodovědné vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti;
− pozitivní postoj k přírodě;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.

V jednotlivých oborech vzdělání jsou rozdílné nároky na jednotlivé složky přírodovědného vzdělávání. V tomto oboru je nižší úroveň přírodovědného vzdělávání než u maturitních oborů.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Integrace předmětů

 • Biologické a ekologické vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci:

Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje:

 

Biologie a ekologie

1. ročník

Počet vyučovacích hodin: 34

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci
 • Jednat ekonomicky a v souladu se strategií trvale udržitelného rozvoje

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Úvod do biologie

• charakterizuje názory na vznik a vývoj života na Zemi
• popíše buňku jako základní stavební a funkční jednotku života
• vysvětlí rozdíl mezi prokaryotickou a eukaryotickou buňkou
• charakterizuje rostlinnou a živočišnou buňku a uvede rozdíly
• vyjádří vlastními slovy základní vlastnosti živých soustav
• uvede základní skupiny organismů a porovná je
• charakterizuje základní rozdělení obilnin a prokáže znalost při jejich determinování
• objasní význam genetiky
• popíše stavbu lidského těla a vysvětlí funkci orgánů a orgánových soustav
• zaměří se hlavně na trávicí soustavu a vysvětlí rozdíl mezi mechanickým a chemickým trávením včetně znalosti základních trávicích enzymů
• vysvětlí význam zdravé výživy a uvede principy zdravého životního stylu
• uvede příklady bakteriálních, virových a jiných onemocnění a možnosti prevence

• vznik a vývoj života na Zemi
• stavba, funkce a typy buněk
• vlastnosti živých soustav
• rozmanitost organismů a jejich charakteristika
• základy genetiky - dědičnost a proměnlivost
• biologie člověka - stavba a funkce orgánových soustav
• zdraví a nemoc

Tematický celek - Úvod do ekologie

• vysvětlí základní ekologické pojmy
• charakterizuje abiotické (sluneční záření, atmosféra, pedosféra, hydrosféra) a biotické faktory prostředí (populace, společenstva, ekosystémy)
• charakterizuje základní vztahy mezi organismy ve společenstvu
• uvede příklad potravního řetězce a potravní pyramidy
• popíše podstatu koloběhu látek v přírodě z hlediska látkového a energetického
• charakterizuje různé typy krajiny a její využívání člověkem

• základní ekologické pojmy
• ekologické faktory prostředí - abiotické podmínky prostředí a biotické podmínky prostředí
• potravní řetězec a potravní pyramida
• koloběh látek v přírodě a tok energie
• typy krajiny v ČR a ve světě

Tematický celek - Ochrana životního prostředí

• popíše historii vzájemného ovlivňování člověka a přírody
• hodnotí vliv různých činností člověka na jednotlivé složky životního prostředí
• charakterizuje působení životního prostředí na člověka a jeho zdraví
• charakterizuje přírodní zdroje surovin a energie z hlediska jejich obnovitelnosti, posoudí vliv jejich využívání na prostředí
• popíše způsoby nakládání s odpady
• charakterizuje globální problémy na Zemi
• uvede základní znečišťující látky v ovzduší, ve vodě a v půdě a vyhledá informace o aktuální situaci
• uvede příklady chráněných území v ČR a v regionu
• uvede základní ekonomické, právní a informační nástroje společnosti na ochranu přírody a prostředí
• vysvětlí udržitelný rozvoj jako integraci environmentálních, ekonomických, technologických a sociálních přístupů k ochraně životního prostředí
• zdůvodní odpovědnost každého jedince za ochranu přírody, krajiny a životního prostředí
• na konkrétním příkladu z občanského života a odborné praxe navrhne řešení vybraného environmentálního problému

• vzájemné vztahy mezi člověkem a životním prostředím
• dopady činností člověka na životní prostředí
• přírodní zdroje energie a surovin
• odpady
• globální problémy
• znečištění abiotického prostředí
• ochrana přírody a krajiny
• nástroje společnosti na ochranu životního prostředí
• zásady udržitelného rozvoje
• odpovědnost jedince za ochranu přírody a životního prostředí

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

   

6.5    Chemie

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

0.5

1

0.5

2

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Chemie

Oblast

Přírodovědné vzdělávání

Charakteristika předmětu

Výuka chemie klade důraz zejména na poznávání základních přírodovědných poznatků, dále na poznávání důležitosti udržování přírodních
rovnováh a v neposlední řadě na uvědomování si užitečnosti přírodovědných poznatků a jejich aplikací v praktickém životě. Velmi důležitou
součástí výuky je také učení se schopnosti rozlišovat příčiny a následky chemických dějů, jejich souvislosti a vztahy mezi nimi, a to
především ve vazbě na řešení praktických problémů. Výuka chemie také významně přispívá k získávání a upevňování znalostí a dovedností
odpovědně pracovat podle pravidel bezpečné práce, a to jak při pracovních, tak soukromých aktivitách. Významně se také podílí na utváření
správných postojů žáků vůči prostředí, jež je obklopuje.
Charakteristika učiva
Vyučování chemie je zaměřeno na poznávání jednodušších chemických látek a chemických reakcí s důrazem na to, co občané v běžném
životě potřebují. Učivo je koncipováno tak, aby umožňovalo diferenciaci obsahu i rozsahu výuky vzhledem k různým vzdělávacím potřebám
i možnostem žáků. Obsahuje minimum teoretického učiva, včetně minima chemických výpočtů a názvosloví. I při základní výuce se ovšem
klade důraz na řešení problémových úloh (většinou uzavřených s odpovídající náročností) a na využitelnost učiva chemické povahy pro
každodenní život občanů. Vzdělávací obsah chemie slouží přirozeně i k rozvíjení klíčových kompetencí žáků, tedy k procesu, ve kterém se
vedle poznatků klade důraz na získávání obecnějších dovedností žáků a vytváření příležitostí pro zvnitřnění hodnot a preferencí
odpovídajících modernímu člověku 21. století.
Výuka také směřuje k nácviku:
– utváření si vlastního názoru na širokou škálu problémů, které se v běžném životě objevují,
– kultivované obhajoby vlastních názorů,
– odhadu vlastních schopností a sebehodnocení,
– prezentace výsledků své práce,
– prezentace názoru na určitou problematiku v různých rolích,
– marketingových dovedností, vnímání obsahu reklamy na základě vlastního úsudku,
– hodnocení práce své i jiných.
Cíle vzdělávání v oblasti citů, postojů a hodnot
V afektivní oblasti směřuje chemické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− motivaci přispět k dodržování zásad udržitelného rozvoje v občanském životě i odborné pracovní činnosti;
− pozitivní postoj k přírodě;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání v přírodovědné oblasti.
Strategie výuky
Ve výuce chemie se vedle výkladu a frontálního procvičování učiva preferuje i individuální přístup k žákům. Ten se realizuje především
formou zadávání různě obtížných učebních úloh. Do výuky je začleněna i práce s výpočetní technikou, zvláště pak při nácviku vyhledávání,
posuzování a zpracování informací. Dále je využívána interaktivní tabule pro výklad nové látky pomocí animací a tematických dokumentů.
Žáci jsou zapojováni do spolupráce s organizacemi zabývajícími se environmentální výchovou. Během školního roku je podle možností
zorganizován alespoň jeden školní projekt, který svým obsahem reaguje na aktuální problematiku v regionu. Důležitou součást výuky tvoří
také demonstrační pokus, vždy však s dodržením platné legislativy.
 

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Integrace předmětů

 • Chemické vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi:

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci:

Způsob hodnocení žáků


Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem ISŠ Na Karmeli Mladá Boleslav. Při hodnocení
se uplatňuje sebehodnocení, kolektivní hodnocení a individuální přístup k žákům (k žákům se
specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
Podklady pro hodnocení učitel získává:
soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
zkouškami písemnými, ústními, didaktickými testy.

 

Chemie

1. ročník

Počet vyučovacích hodin: 17

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Obecná chemie

• dokáže porovnat fyzikální a chemické vlastnosti různých látek
• popíše stavbu atomu, vznik chemické vazby
• zná názvy, značky a vzorce vybraných chemických prvků a sloučenin
• popíše charakteristické vlastnosti nekovů, kovů a jejich umístění v periodické soustavě prvků
• popíše základní metody oddělování složek ze směsí a jejich využití v praxi
• vyjádří složení roztoku a připraví roztok požadovaného složení
• vysvětlí podstatu chemických reakcí a zapíše jednoduchou chemickou reakci chemickou rovnicí
• provádí jednoduché chemické výpočty, které lze využít v odborné praxi

• chemické látky a jejich vlastnosti
• částicové složení látek, atom, molekula
• chemická vazba
• chemické prvky, sloučeniny
• chemická symbolika
• periodická soustava prvků
• směsi a roztoky
• chemické reakce, chemické rovnice
• výpočty v chemii

Tematický celek - Anorganická chemie

• vysvětlí vlastnosti anorganických látek
• tvoří chemické vzorce a názvy vybraných anorganických sloučenin
• charakterizuje vybrané prvky a anorganické sloučeniny a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě, posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí

• anorganické látky, oxidy, kyseliny, hydroxidy, soli
• názvosloví anorganických sloučenin
• vybrané prvky a anorganické sloučeniny v běžném životě a v odborné praxi

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

 

Chemie

2. ročník

Počet vyučovacích hodin: 33

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Organická chemie

• charakterizuje základní skupiny uhlovodíků a jejich vybrané deriváty a tvoří jednoduché chemické vzorce a názvy
• uvede významné zástupce jednoduchých organických sloučenin a zhodnotí jejich využití v odborné praxi a v běžném životě
• posoudí je z hlediska vlivu na zdraví a životní prostředí

• vlastnosti atomu uhlíku
• základ názvosloví organických sloučenin
• organické sloučeniny v běžném životě a odborné praxi

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce

 

Chemie

3. ročník

Počet vyučovacích hodin: 15

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence využívat prostředky informačních a komunikačních technologií a pracovat s informacemi
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Biochemie

• charakterizuje biogenní prvky a jejich sloučeniny
• charakterizuje nejdůležitější přírodní látky
• popíše vybrané biochemické děje

• chemické složení živých organismů
• přírodní látky, bílkoviny, sacharidy, lipidy, nukleové kyseliny, biokatalyzátory
• biochemické děje

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

   

6.6    Matematika

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

2

2

1

5

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Matematika

Oblast

Matematické vzdělávání

Charakteristika předmětu

Matematické vzdělávání v odborném školství je důležitou součástí kurikula, neboť v řadě oborů vzdělávání plní
kromě funkce všeobecně vzdělávací i funkci průpravnou pro odbornou složku vzdělávání.
Obecným cílem matematického vzdělávání je výchova přemýšlivého člověka, který bude umět používat

matematiku v různých životních situacích (v odborné složce vzdělávání, v dalším studiu, v osobním životě,
budoucím zaměstnání, volném čase apod.).
Uvedené výsledky a učivo prezentují v odborném školství základ matematického vzdělávání pro daný stupeň
vzdělání. V oborech vzdělání, které mají vyšší nároky na matematické vzdělávání s ohledem na odborné
vzdělávání, rozšíří škola ve svém školním vzdělávacím programu matematické vzdělávání v souladu s potřebami
oboru (kvadratická funkcea kvadratická rovnice, goniometrické funkce obecného úhlu, jejich vlastnosti, grafy
a jejich užití při řešení praktických úloh, statistika).
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli:
− využívat matematických poznatků v praktickém životě v situacích, které souvisejí s matematikou;
− efektivně numericky počítat, používat a převádět jednotky (délky, hmotnosti, času, objemu, povrchu, rovinného
úhlu, rychlosti, měny pod.);
− matematizovat jednoduché reálné situace, užívat matematický model a vyhodnotit výsledek řešení vzhledem
k realitě;
− zkoumat a řešit problémy;
− orientovat se v matematickém textu a porozumět zadání matematické úlohy, kriticky vyhodnotit informace
kvantitativního charakteru získané z různých zdrojů – grafů, diagramů a tabulek, správně se matematicky
vyjadřovat.
V afektivní oblasti směřuje matematické vzdělávání k tomu, aby žáci získali:
− pozitivní postoj k matematickému vzdělávání;
− motivaci k celoživotnímu vzdělávání;
− důvěru ve vlastní schopnosti, vytrvalost, houževnatost a kritičnost.

Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem ISŠ Na Karmeli Mladá Boleslav. Při hodnocení
se uplatňuje sebehodnocení, kolektivní hodnocení a individuální přístup k žákům (k žákům se
specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
Podklady pro hodnocení učitel získává:
soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
zkouškami písemnými, ústními, didaktickými testy.
V každém pololetí vypracují žáci alespoň jednu písemnou práci v trvání jedné vyučovací
hodiny. Stejná doba je určena i na její rozbor.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Integrace předmětů

 • Matematické vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Matematické kompetence:

Komunikativní kompetence:

Personální a sociální kompetence:

Způsob hodnocení žáků


Žáci jsou hodnoceni průběžně v souladu s Klasifikačním řádem ISŠ Na Karmeli Mladá Boleslav. Při hodnocení
se uplatňuje sebehodnocení, kolektivní hodnocení a individuální přístup k žákům (k žákům se
specifickými vzdělávacími potřebami se přistupuje individuálně).
Podklady pro hodnocení učitel získává:
soustavným sledováním výkonů žáka a jeho připravenosti na vyučování,
zkouškami písemnými, ústními, didaktickými testy.

 

Matematika

1. ročník

Počet vyučovacích hodin: 68

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Personální a sociální kompetence
 • Komunikativní kompetence
 • Matematické kompetence
 • Kompetence k řešení problémů
 • Kompetence k učení

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Operace s čísly

• provádí aritmetické operace v R;
• porovnává reálná čísla, určí vztahy mezi reálnými čísly;
• používá různé zápisy reálného čísla;
• určí řád reálného čísla;
• zaokrouhlí reálné číslo;
• znázorní reálné číslo na číselné ose;
• zapíše a znázorní interval;
• provádí, znázorní a zapíše operace s intervaly (sjednocení, průnik);
• určí druhou a třetí mocninu a odmocninu čísla pomocí kalkulátoru;
• řeší praktické úlohy z oboru vzdělávání za použití trojčlenky a procentového počtu;
• provádí početní výkony s mocninami s celočíselným mocnitelem;
• orientuje se v základních pojmech finanční matematiky: změny cen zboží, směna peněz, úrok, úročení, spoření, úvěry, splátky úvěrů;
• provádí výpočty jednoduchých finančních záležitostí: změny cen zboží, směna peněz, úrok;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací;

• číselný obor R
• aritmetické operace v číselných oborech R
• intervaly jako číselné množiny
• operace s číselnými množinami (sjednocení, průnik)
• různé zápisy reálného čísla
• užití procentového počtu
• mocniny s celočíselným mocnitelem
• odmocniny
• základy finanční matematiky
• slovní úlohy

Tematický celek - Číselné a algebraické výrazy

• provádí operace s číselnými výrazy;
• určí definiční obor lomeného výrazu;
• provádí operace s mnohočleny (sčítání, odčítání, násobení) a výrazy;
• rozloží mnohočlen na součin a užívá vzorce pro druhou mocninu dvojčlenu a rozdíl druhých mocnin;
• modeluje jednoduché reálné situace užitím výrazů, zejména ve vztahu k danému oboru vzdělání;
• na základě zadaných vzorců určí: výsledné částky při spoření, splátky úvěrů;
• interpretuje výrazy, zejména ve vztahu k danému oboru vzdělání;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací;

• číselné výrazy
• mnohočleny
• lomené výrazy
• algebraické výrazy
• definiční obor lomeného výrazu
• slovní úlohy

Tematický celek - Řešení rovnic a nerovnic

• řeší lineární rovnice o jedné neznámé v množině R;
• řeší v R soustavy lineárních rovnic;
• řeší v R lineární nerovnice o jedné neznámé a jejich soustavy;
• vyjádří neznámou ze vzorce;
• užije řešení rovnic, nerovnic a jejich soustav k řešení reálných úloh;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací

• lineární rovnice a nerovnice s jednou neznámou
• soustavy lineárních rovnic a nerovnic
• rovnice s neznámou ve jmenovateli
• úpravy rovnic
• vyjádření neznámé ze vzorce
• slovní úlohy

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

 

Matematika

2. ročník

Počet vyučovacích hodin: 66

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Personální a sociální kompetence
 • Komunikativní kompetence
 • Matematické kompetence

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Funkce

• dle funkčního předpisu sestaví tabulku a sestrojí graf funkce;
• určí, kdy funkce roste, klesá, je konstantní;
• rozlišuje jednotlivé druhy funkcí, určí jejich definiční obor a obor hodnot;
• určí průsečíky grafu funkce s osami souřadnic;
• v úlohách přiřadí předpis funkce ke grafu a naopak;
• řeší reálné problémy s použitím uvedených funkcí zejména ve vztahu k danému oboru vzdělání;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací;

• pojem funkce, definiční obor a obor hodnot funkce, graf funkce
• vlastnosti funkce
• druhy funkcí: přímá a nepřímá úměrnost, lineární funkce, kvadratická funkce
• slovní úlohy

Tematický celek - Goniometrie a trigonometrie

• užívá pojmy úhel a jeho velikost;
• vyjádří poměr stran v pravoúhlém trojúhelníku jako funkci sin α, cos α, tg α;
• určí hodnoty sin α, cos α, tg α pro 0°<α<90° pomocí kalkulátoru;
• řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací;

• goniometrické funkce sin α, cos α, tg α v intervalu 0°<α<90°
• trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku
• slovní úlohy

Tematický celek - Planimetrie

• užívá pojmy a vztahy: bod, přímka, rovina, odchylka dvou přímek, vzdálenost bodu od přímky, vzdálenost dvou rovnoběžek, úsečka a její délka;
• sestrojí trojúhelník, různé druhy rovnoběžníků a lichoběžníků;
• řeší praktické úlohy s využitím trigonometrie pravoúhlého trojúhelníku a věty Pythagorovy;
• graficky rozdělí úsečku v daném poměru;
• graficky změní velikost úsečky v daném poměru;
• určí různé druhy rovnoběžníků a lichoběžník a z daných prvků určí jejich obvod a obsah;
• určí obvod a obsah kruhu;
• určí vzájemnou polohu přímky a kružnice;
• určí obvod a obsah složených rovinných útvarů;
• užívá jednotky délky a obsahu, provádí převody jednotek délky a obsahu;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací;

• planimetrické pojmy
• polohové vztahy rovinných útvarů
• metrické vlastnosti rovinných útvarů
• trojúhelníky
• kružnice, kruh a jejich části
• rovinné útvary – konvexní a nekonvexní
• mnohoúhelníky, pravidelné mnohoúhelníky
• složené útvary

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Informační a komunikační technologie

Člověk a svět práce

 

Matematika

3. ročník

Počet vyučovacích hodin: 30

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Matematické kompetence
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Stereometrie

• určuje vzájemnou polohu bodů a přímek, bodů a roviny, dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin;
• určuje vzdálenost bodů, přímek a rovin;
• určuje odchylku dvou přímek, přímky a roviny, dvou rovin;
• charakterizuje tělesa: komolý jehlan a kužel, koule a její části;
• určí povrch a objem tělesa včetně složeného tělesa s využitím funkčních vztahů a trigonometrie;
• využívá sítě tělesa při výpočtu povrchu a objemu tělesa;
• aplikuje poznatky o tělesech v praktických úlohách, zejména ve vztahu k danému oboru vzdělání;
• užívá a převádí jednotky objemu;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací;

• polohové vztahy prostorových útvarů
• metrické vlastnosti prostorových útvarů
• tělesa a jejich sítě
• složená tělesa
• výpočet povrchu a objemu těles, složených těles

Tematický celek - Pravděpodobnost

• užívá pojmy: náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu, náhodný jev, opačný jev, nemožný jev, jistý jev;
• určí pravděpodobnost náhodného jevu v jednoduchých případech;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací;

• náhodný pokus, výsledek náhodného pokusu
• náhodný jev, opačný jev, nemožný jev, jistý jev
• výpočet pravděpodobnosti náhodného jevu

Tematický celek - Práce s daty

• užívá pojmy: statistický soubor, znak, četnost, relativní četnost a aritmetický průměr;
• porovnává soubory dat;
• interpretuje údaje vyjádřené v diagramech, grafech a tabulkách;
• určí aritmetický průměr;
• určí četnost a relativní četnost znaku;
• čte, vyhodnotí a sestaví tabulky, diagramy a grafy se statistickými údaji;
• při řešení úloh účelně využívá digitální technologie a zdroje informací.

• statistický soubor a jeho charakteristika
• četnost a relativní četnost znaku
• aritmetický průměr
• statistická data v grafech a tabulkách

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a svět práce

Informační a komunikační technologie

   

6.7    Český jazyk a literatura 2

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

1

1

1

3

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Český jazyk a literatura 2

Oblast

Estetické vzdělávání

Charakteristika předmětu

Estetické vzdělávání významně přispívá ke kultivaci člověka, vychovává žáky ke kultivovanému jazykovému
projevu a podílí se na rozvoji jejich duchovního života. Má nadpředmětový charakter; při tvorbě školních
vzdělávacích programů je proto třeba dbát na to, aby prolínalo co největším počtem vyučovacích předmětů.
Obecným cílem estetického vzdělávání je utvářet kladný vztah k materiálním a duchovním hodnotám, snažit se
přispívat k jejich tvorbě i ochraně. Vytvořený systém kulturních hodnot pomáhá formovat postoje žáka a je
obranou proti snadné manipulaci a intoleranci. Estetické vzdělávání se podílí rovněž na rozvoji sociálních
kompetencí žáků.
K dosažení tohoto cíle přispívá i jazykové vzdělávání v mateřském jazyce a naopak estetické vzdělávání
prohlubuje znalosti jazykové a kultivuje jazykový projev žáků. Práce s uměleckým textem je na tomto stupni
vzdělávání zaměřena především na výchovu k vědomému, kultivovanému čtenářství. Poznání textu slouží rovněž
k vytváření rozmanitých komunikačních situací, v nichž probíhá dialog žáků s texty a učitelem i mezi žáky
navzájem.
Žáci jsou vedeni i k esteticky tvořivým aktivitám.
Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci:
− uplatňovali ve svém životním stylu estetická kritéria;
− chápali umění jako specifickou výpověď o skutečnosti;
− správně formulovali a vyjadřovali své názory;
− přistupovali s tolerancí k estetickému cítění, vkusu a zájmu druhých lidí;
− podporovali hodnoty místní, národní, evropské i světové kultury a měli k nim vytvořen pozitivní vztah;
− získali přehled o kulturním dění;
− uvědomovali si vliv prostředků masové komunikace na utváření kultury.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Integrace předmětů

 • Estetické vzdělávání

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Personální a sociální kompetence:

Občanské kompetence a kulturní povědomí:

 

Český jazyk a literatura 2

1. ročník

Počet vyučovacích hodin: 34

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Komunikativní kompetence
 • Kompetence k řešení problémů
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Umění jako specifická výpověď o skutečnosti

rozliší konkrétní literární díla podle základních druhů a žánrů

I. Obecná charakteristika literatury - literatura věcná a umělecká, literární druhy a žánry, próza a poezie

Teorie literatury - průběžně
- základní informace o literárních žánrech při probírání textů
- základní informace o uměleckých prostředcích použitých v probíraných textech

Tematický celek - Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového. současného i minulého, v tradiční i mediální podobě

na příkladech objasní výsledky lidské činnosti z různých oblastí umění

II. Jak si lidé v dávných dobách vykládali svět
- nejstarší literární památky
- biblické příběhy v podání současných autorů
- význam Bible
- řecké mýty a báje
- výběr řecké mytologie, témata zpracovaná autory v různých obdobích
- lidová slovesnost
- mýty, báje
- legendy
- pověsti
- bajky
- pohádky
- balady

III. Lidské vztahy v literatuře
- přátelství a kamarádství, milenecké dvojice v lit. různých dob, láska k ženě a matce v poezii i próze
- sociální konflikty
- středověká poezie
- renesance
- romantismus
- realismus
- povídka, román
- poezie lyrická a epická

Tematický celek - Kultura a národnosti na našem území

porovná typické znaky kultur hlavních národností na našem území

II. Jak si lidé v dávných dobách vykládali svět
- nejstarší literární památky
- biblické příběhy v podání současných autorů
- význam Bible
- řecké mýty a báje
- výběr řecké mytologie, témata zpracovaná autory v různých obdobích
- lidová slovesnost
- mýty, báje
- legendy
- pověsti
- bajky
- pohádky
- balady

průběžně v tématu II
- útvary lidové slovesnosti v českých zemích
- lidová slovesnost na našem území

Tematický celek - Četba a interpretace textu

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl

I.-III. - všechny tematické okruhy průběžně
- vytříbená četba textu, výrazná výslovnost, frázování
- stručný obsah, výstižné vyjádření hlavní myšlenky
- vyjádření zážitku z uměleckého díla

Tematický celek - Kulturní instituce v ČR a v regionu

popíše vhodné společenské chování v dané situaci

Informativní výchova - průběžně
- knihovny a jejich služby
- noviny, časopisy - čtení a práce s informacemi
- informace na internetu

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce

Občan v demokratické společnosti

 

Český jazyk a literatura 2

2. ročník

Počet vyučovacích hodin: 33

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového, současného i minulého, v tradiční i mediální podobě

samostatně vyhledává informace v této oblasti

I. Obecná charakteristika literatury - opakování: literatura věcná a umělecká, literární druhy a žánry, próza a poezie
III. Lidské vztahy v literatuře - dokončení:
- přátelství a kamarádství, milenecké dvojice v lit. různých dob, láska k ženě a matce v poezii a próze
- sociální konflikty
- středověká poezie
- renesance
- romantismus
- realismus
- povídka, román
- poezie lyrická a epická

Tematický celek - Hlavní literární směry a jejich představitelé v kontextu doby

uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře

IV. Člověk a země v literatuře
- láska k rodné zemi v lit.
- cestopis, tradice jiných zemí
- dobrodružný příběh
- životní prostředí a zdraví člověka, vztah ke zvířatům
- kulturní a historické zajímavosti regionu, jak se odrážejí v literatuře
- realismus
- umělecké směry 20. století

Tematický celek - Umění jako specifická výpověď o skutečnosti

vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi

V. Pohled do historie v literatuře
- historické události zobrazené v lit.
- pověsti a legendy
- historický román

Tematický celek - Četba a interpretace literárního textu

text interpretuje a debatuje o něm

III. - V. - všechny okruhy průběžně
- vytříbená četba textu, výrazná výslovnost, frázování
- stručný obsah, výstižné vyjádření hlavní myšlenky
- vyjádření zážitku z uměleckého díla

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl

III. - V. - všechny okruhy průběžně
- vytříbená četba textu, výrazná výslovnost, frázování
- stručný obsah, výstižné vyjádření hlavní myšlenky
- vyjádření zážitku z uměleckého díla

Tematický celek - Kulturní instituce v ČR a v regionu

orientuje se v nabídce kulturních institucí

Informativní výchova - průběžně
- knihovny a jejich služby
- noviny a časopisy - čtení a práce s informacemi
- informace na internetu

Tematický celek - Základy teorie literatury

- postihne sémantický význam textu

Teorie literatury - průběžně
- základní informace o lit. žánrech při probírání textů
- základní informace o uměleckých prostředcích použitých v probíraných textech

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Člověk a svět práce

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

 

Český jazyk a literatura 2

3. ročník

Počet vyučovacích hodin: 30

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Personální a sociální kompetence
 • Občanské kompetence a kulturní povědomí

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Hlavní literární směry a jejich představitelé v kontextu doby

uvede hlavní literární směry a jejich významné představitele v české a světové literatuře

VI. Válka v literatuře 20. stol.
- obraz a odsouzení války v české a světové literatuře
- satira, satirický román
- divadelní hra jako varování před válkou
- filmové zpracování tématu války

Tematický celek - Umění jako specifická výpověď o skutečnosti

vyjádří vlastní prožitky z recepce daných uměleckých děl

VII. Lidská práce a záliby
- téma lidské práce v literatuře 20. stol.
- autobiografie a vzpomínková literatura
- fejeton, publicistické útvary

IX. Napětí v literatuře
- dobrodružný román
- literatura sci-fi
- horor
- detektivka

Tematický celek - Aktivní poznávání různých druhů umění našeho i světového, současného i minulého, v tradiční i mediální podobě

vystihne charakteristické znaky různých literárních textů a rozdíly mezi nimi

VIII. Divadlo - písňové texty
- divadelní hra, ukázky z dramat 19. a 20. stol.
- satira Osvobozeného divadla
- absurdní drama
- písňové texty a politická satira
- filmová zpracování

Teorie literatury - průběžně
- základní informace o literárních žánrech při probírání textů
- základní informace o uměleckých prostředcích použitých v probíraných textech

Tematický celek - Četba a interpretace literárního textu

text interpretuje a debatuje o něm

VI. - IX. - všechny okruhy - průběžně
- vytříbená četba textu, výrazná výslovnost, frázování
- stručný obsah, výstižné vyjádření hlavní myšlenky
- vyjádření zážitku z uměleckého díla

Interpretace textu - průběžně
- komplexní interpretace textu: téma, autorův přístup, věcný obsah (děj, postavy, prostředí, vypravěč), kompozice, jazykové prostředky
- výběrová interpretace textu

Tematický celek - Metody interpretace textu

postihne sémantický význam textu

Interpretace textu - průběžně
- komplexní interpretace textu: téma, autorův přístup, věcný obsah (děj, postavy, prostředí, vypravěč), kompozice, jazykové prostředky
- výběrová interpretace textu

Tematický celek - Kulturní instituce v ČR a v regionu

orientuje se v nabídce kulturních institucí

Informativní výchova - průběžně
- knihovny a jejich služby
- noviny, časopisy - čtení a práce s informacemi
- informace na internetu

Tematický celek - Tvořivé činnosti

samostatně vyhledává informace v této oblasti

Tvořivé činnosti - průběžně
- podpora pokusů o vlastní literární tvorbu žáků
- vytváření vlastních textů

Průřezová témata, přesahy, souvislosti

Občan v demokratické společnosti

Člověk a životní prostředí

Člověk a svět práce

   

6.8    Tělesná výchova

Počet vyučovacích hodin za týden

Celkem

1. ročník

2. ročník

3. ročník

1

1

1

3

Povinný

Povinný

Povinný

 

 

Název předmětu

Tělesná výchova

Oblast

Vzdělávání pro zdraví

Charakteristika předmětu

Oblast Vzdělávání pro zdraví si klade za cíl vybavit žáky znalostmi a dovednostmi potřebnými k preventivní a aktivní péči o zdraví a bezpečnost, a tak rozvinout a podpořit jejich chování a postoje ke zdravému způsobu života a celoživotní odpovědnosti za své zdraví. Vede žáky k tomu, aby znali potřeby svého těla v jeho biopsychosociální jednotě a rozuměli tomu, jak působí výživa, životní prostředí, dodržování hygieny, pohybové aktivity, pozitivní emoce, překonávání negativních emocí a stavů, jednostranné činnosti, disharmonické mezilidské vztahy a jiné vlivy na zdraví. Důraz se klade na výchovu proti závislostem (na alkoholu, tabákových výrobcích, drogách, hracích automatech, počítačových hrách aj.), proti médii vnucovanému ideálu tělesné krásy mladých lidí a na výchovu k odpovědnému přístupu k sexu. Protože jsou žáci v současnosti vystaveni řadě nebezpečí, která ohrožují jejich zdraví a často i život, nabývají na významu i dovednosti potřebné pro obranu a ochranu proti nim, tj. pro chování při vzniku mimořádných událostí.

V tělesné výchově se usiluje zejména o výchovu a vzdělávání pro celoživotní provádění pohybových aktivit a rozvoj pozitivních vlastností osobnosti. Žáci jsou vedeni k pravidelnému provádění pohybových činností, ke kvalitě v pohybovém učení, jsou jim vytvářeny podmínky k prožívání pohybu a sportovního výkonu, ke kompenzování negativních vlivů způsobu života a ke spolupráci při společných činnostech. Jsou vychováváni k dodržování zásad bezpečnosti a prevenci úrazů při pohybových aktivitách. V tělesné výchově se rozvíjejí jak pohybově nadaní, tak zdravotně oslabení žáci. Vzdělávání směřuje k tomu, aby žáci dovedli: − vážit si zdraví a cílevědomě je chránit; rozpoznat, co ohrožuje tělesné a duševní zdraví; − pojímat zdraví jako prvořadou hodnotu potřebnou ke kvalitnímu prožívání života; − preferovat takový způsob života, aby byly zdraví ohrožující návyky, činnosti a situace co nejvíce eliminovány; využívat pravidelné pohybové aktivity v denním režimu a k celoživotní péči o zdraví; − racionálně jednat v situacích osobního a veřejného ohrožení; − chápat, jak vlivy životního prostředí působí na zdraví člověka (vzduch, voda, hluk, chemické látky aj.); − posoudit důsledky komerčního vlivu médií na zdraví a zaujmout k mediálním obsahům kritický odstup; − vyrovnávat nedostatek pohybu a jednostrannou tělesnou a duševní zátěž; − usilovat o dosažení sportovní a pohybové gramotnosti; − pociťovat radost a uspokojení z provádění tělesné (sportovní) činnosti; − usilovat o pozitivní změny tělesného sebepojetí; − využívat pohybových činností, pravidel a soutěží ke správným rozhodovacím postupům podle zásad fair play; − kontrolovat a ovládat své jednání, chovat se odpovědně v zařízeních tělesné výchovy a sportu a při pohybových činnostech vůbec; podle potřeby spolupracovat; − dosáhnout optimálního tělesného a pohybového rozvoje v rámci svých možností.

Obsahové, časové a organizační vymezení předmětu (specifické informace o předmětu důležité pro jeho realizaci)

 

Integrace předmětů

 • Vzdělávání pro zdraví

Výchovné a vzdělávací strategie: společné postupy uplatňované na úrovni předmětu, jimiž učitelé cíleně utvářejí a rozvíjejí klíčové kompetence žáků

Kompetence k učení:

Kompetence k řešení problémů:

Komunikativní kompetence:

Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci:

 

Tělesná výchova

1. ročník

Počet vyučovacích hodin: 34

Výchovné a vzdělávací strategie

 • Kompetence k učení
 • Kompetence k řešení problémů
 • Komunikativní kompetence
 • Dbát na bezpečnost práce a ochranu zdraví při práci

ŠVP výstupy

Učivo

Tematický celek - Teoretické poznatky a pohybové dovednosti

• Volí sportovní vybavení (výstroj a výzbroj) odpovídající příslušné činnosti a okolním podmínkám (klimatickým, zařízení, hygieně, bezpečnosti) a dovede je udržovat a ošetřovat;
• komunikuje při pohybových činnostech – dodržuje smluvené signály a vhodně používá odbornou terminologii;
• dovede se zapojit do organizace turnajů a soutěží;
• dokáže rozhodovat, zapisovat a sledovat výkony jednotlivců;
• dovede připravit prostředky k plánovaným pohybovým činnostem;
• sestaví soubory zdravotně zaměřených cvičení, cvičení pro tělesnou a duševní relaxaci; navrhne kondiční program osobního rozvoje a vyhodnotí ho;
• uplatňuje zásady sportovního tréninku;
• je schopen kultivovat své tělesné a pohybové projevy;
• dokáže vyhledat potřebné informace z oblasti zdraví a pohybu;
• dovede o pohybových činnostech diskutovat, analyzovat je a hodnotit;
• dovede rozvíjet svalovou sílu, rychlost, vytrvalost, obratnost a pohyblivost;
• ovládá kompenzační cvičení k regeneraci tělesných a duševních sil, i vzhledem k požadavkům budoucího povolání;
• uplatňuje osvojené způsoby relaxace;
• dovede uplatňovat techniku a základy taktiky v základních a vybraných sportovních odvětvích;
• uplatňuje zásady bezpečnosti při pohybových aktivitách;
• je schopen sladit pohyb s hudbou, umí sestavit pohybové vazby, hudebně pohybové motivy a vytvořit pohybovou sestavu (skladbu);
• využívá pohybové činnosti pro všestrannou pohybovou přípravu a zvyšování tělesné zdatnosti;
• ovládá základní herní činnosti jednotlivce a participuje na týmovém herním výkonu družstva;
• dovede rozlišit jednání fair play od nesportovního jednání;
• využívá různé formy turistiky;
• dokáže zjistit úroveň pohyblivosti, ukazatele své tělesné zdatnosti a korigovat si pohybový režim ve shodě se zjištěnými údaji;
• pozná chybně a správně prováděné činnosti, umí analyzovat a zhodnotit kvalitu pohybové činnosti nebo výkonu;
• ověří úroveň tělesné zdatnosti a svalové nerovnováhy.

• Teoretické poznatky - význam pohybu pro zdraví; prostředky ke zvyšování síly, rychlosti, vytrvalosti, obratnosti a pohyblivosti; technika a taktika; zásady sportovního tréninku. Odborné názvosloví. Výstroj, výzbroj; údržba. Hygiena a bezpečnost; vhodné oblečení – cvičební úbor a obutí; záchrana a dopomoc; zásady chování a jednání v různém prostředí; regenerace a kompenzace; relaxace. Pravidla her, závodů a soutěží. Rozhodování. Zdroje informací.
• Pohybové dovednosti - Tělesná cvičení - pořadová, všestranně rozvíjející, kondiční, koordinační, kompenzační, relaxační aj. cvičení jako součást všech tematických celků. Gymnastika - gymnastika: cvičení s náčiním, cvičení na nářadí, akrobacie, šplh - rytmická gymnastika: pohybové, kondiční a taneční činnosti s hudebním a rytmickým doprovodem. Atletika - běhy (rychlý, vytrvalý); starty; skoky do výšky a do dálky; hody a vrh koulí. Pohybové hry - drobné a sportovní hry (alespoň dvě sportovní hry). Úpoly - pády - základní sebeobrana. Turistika a sporty v přírodě - příprava turistické akce - orientace v krajině - orientační běh. Testování tělesné zdatnosti - motorické testy.

Tematický celek - Zdraví člověka a zásady jednání v situaci ohrožení života

• Uplatňuje ve svém jednání základní znalosti o stavbě a funkci lidského organismu jako celku;
• popíše, jak faktory životního prostředí ovlivňují zdraví lidí;